Llywodraeth Cymru yn estyn mesurau i ddiogelu busnesau yr effeithiwyd arnynt gan y coronafeirws rhag cael eu troi allan tan ddiwedd y flwyddyn

Fel rhan o’r gweithredu i gefnogi busnesau mewn cyfnod o galedi parhaus o ganlyniad i COVID-19, mae’r moratoriwm ar fforffedu prydles am beidio â thalu rhent, a oedd i ddod i ben ar 30 Medi, wedi cael ei estyn tan 31 Rhagfyr 2020.

Dylid parhau i dalu rhent pryd bynnag y bo hynny’n bosibl, ond bydd y mesur diweddaraf yn sicrhau nad oes unrhyw fusnes yn cael ei droi allan o’i safle os yw’n methu talu ei rent rhwng nawr a diwedd 2020.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Llyw.Cymru.

https://llyw.cymru/llywodraeth-cymru-yn-estyn-mesurau-i-ddiogelu-busnesau-yr-effeithiwyd-arnynt-gan-y-coronafeirws

Ffynhonnell: Busnes Cymru

https://businesswales.gov.wales/cy/newyddion-blogiau/newyddion/covid-19-cymorth-busnes-llywodraeth-cymru

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 23rd Medi 2020