Cynllun Benthyciad Adfer yn cael ei lansio 6ed Ebrill 2021

Yn cael ei lansio ar 6 Ebrill 2021, mae’r Cynllun Benthyciad Adfer yn cefnogi mynediad at gyllid i fusnesau’r DU wrth iddynt dyfu ac adfer ar ôl y pandemig COVID-19 a’r cyfnod pontio.

 • Hyd at £10 miliwn ar gael fesul busnes.
 • Mae’r llywodraeth yn gwarantu 80% o’r arian i’r benthyciwr.
 • Fel y benthyciwr, rydych bob amser 100% yn atebol am y ddyled.
 • Mae’r cynllun ar agor hyd at 31 Rhagfyr 2021, yn amodol ar ei adolygu.
 • Mae’r benthyciadau ar gael drwy rwydwaith o fenthycwyr achrededig, a restrir ar wefan Banc Busnes Prydain.

Gallwch wneud cais am fenthyciad os yw eich busnes:

 • Yn masnachu yn y DU

Mae angen i chi ddangos:

 • Y byddai eich busnes yn hyfyw oni bai am y pandemig
 • Ei fod wedi ei effeithio’n niweidiol gan y pandemig
 • Nad yw’n mynd drwy ansolfedd cyfunol (oni bai bod eich busnes yn dod dan Brotocol Gogledd Iwerddon – efallai y bydd rheolau cymhwystra gwahanol yn berthnasol os ydyw)

Mae busnesau a gafodd gymorth dan y cynlluniau benthyca gwarantedig COVID-19 cynharach yn dal i fod yn gymwys i geisio am gyllid dan y cynllun hwn os ydyn nhw’n bodloni’r holl feini prawf cymhwystra eraill.

Yr hyn y gallwch ei gael

 • Benthyciadau tymor neu orddrafft o rhwng £25,001 a £10 miliwn fesul busnes
 • Cyllid anfoneb neu asedau o rhwng £1,000 a £10 miliwn fesul busnes

Ni chymerir gwarantau personol ar gyfleusterau hyd at £250,000, ac ni ellir cymryd prif breswylfa breifat y benthyciwr fel sicrhad.

Beth yw cyfnod y benthyciad

Mae hyd mwyaf y cyfleustra yn dibynnu ar y math o gyllid rydych yn gwneud cais amdano a bydd fel a ganlyn:

 • Hyd at 3 blynedd ar gyfer cyfleustra gorddrafft a chyllid asedau
 • Hyd at 6 blynedd ar gyfer cyfleusterau benthyciad a chyllid asedau

Mae gwybodaeth fanwl bellach gan gynnwys sut i gael hyd i roddwr benthyciadau sydd wedi ei achredu i gynnig Benthyciadau Adfer i’w gweld ar wefan Banc Busnes Prydain.

Ffynhonnell: Recovery Loan Scheme - GOV.UK (www.gov.uk)

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 9th Ebrill 2021