Cronfa Adnewyddu Cymunedol y DU: Gwahoddiad i Gyflwyno Bidiau Prosiect: Gwybodaeth i fusnesau Torfaen

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn gwahodd bidiau gan sefydliadau, gan gynnwys sefydliadau a busnesau sector preifat sy’n dymuno cyflenwi gweithgareddau fel rhan o Gronfa Adnewyddu Cymunedol y DU.

Darllenwch Brosbectws Cronfa Adnewyddu Cymunedol y DU (sy’n rhoi gwybodaeth fanwl ar amcanion y Gronfa, y mathau o brosiectau mae’n bwriadu eu cefnogi a sut mae’n gweithredu, gan gynnwys  y broses a’r meini prawf dethol a ddefnyddir i asesu bidiau) a Nodyn Technegol Cronfa Adnewyddu Cymunedol y DU ar gyfer Ymgeiswyr a Chyflenwyr Prosiect cyn dechrau gweithio ar y bid. Mae’r dogfennau hyn ar gael yma.

Bydd cynigion llwyddiannus i Gronfa Adfywio Cymunedol y DU ar gyfer 2021/22 yn unig a rhaid i weithgareddau ddod i ben ym mis Mawrth 2022

Mae Llywodraeth y DU yn rhagweld cefnogi amrywiol brosiectau yn ôl thema a maint, ond anogir ymgeiswyr i gael yr effaith fwyaf drwy brosiectau mwy (£500,000+) lle mae hyn yn bosibl.

Rhaid i brosiectau gyflawni gweithgaredd sy'n unol â Phrosbectws Cronfa Adfywio Cymunedol y DU ac alinio ag o leiaf un o'r blaenoriaethau buddsoddi hyn:

  • Buddsoddi mewn sgiliau
  • Buddsoddiad ar gyfer busnesau lleol
  • Buddsoddi mewn cymunedau a lleoedd
  • Cefnogi pobl i gael gwaith 

GWYBODAETH BELLACH A SUT I GYMRYD RHAN 

Rhaid cyflwyno cynigion i Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen drwy ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost hwn: europexternalfunding@torfaen.gov.uk 

Rhaid cyflwyno cynigion erbyn 5pm ar 7 Mai 2021 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 28th Ebrill 2021