Y Meini Prawf ar gyfer Taliad Cymorth Hunanynysu yn cael eu hymestyn

Bellach bydd mwy o bobl yn gymwys i wneud cais am y Taliad Cymorth Hunanynysu o £500, yn ôl cyhoeddiad gan Julie James, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol.

Mae’r cynllun, sydd wedi ei estyn tan fis Mehefin 2021, bellach yn agored i geisiadau gan bobl sydd ag incwm personol o lai na £500 yr wythnos a’r rheini sy’n cael Taliad Salwch Statudol Safonol y gofynnwyd iddynt hunanynysu gan y gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu, ap Covid-19 y GIG neu leoliad addysg eu plentyn.

Bydd y newidiadau hyn yn golygu y bydd tua 170,000 o bobl yn ychwanegol yn gymwys i gael y taliad os y gofynnir iddynt hunanynysu, ac os byddent yn colli incwm o ganlyniad i hynny.

Bwriad y cynllun hwn yw helpu i gael gwared ar rwystrau ariannol sy’n wynebu pobl y gofynnir iddynt hunanynysu, drwy ddarparu taliad o £500 i bobl gyflogedig neu hunan-gyflogedig y dywedwyd wrthynt am hunanynysu gan y gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu, sy’n cael Credyd Cynhwysol neu fudd-dal penodol arall, sy’n methu gweithio gartref, neu sy’n rhieni neu’n gofalu am blentyn y gofynnir iddo hunanynysu oherwydd bod achosion Covid-19 yn eu lleoliad addysgol.

Mae’r elfen yn ôl disgresiwn yn cefnogi pobl nad ydynt  yn cael budd-daliadau ond sy’n bodloni’r meini prawf eraill ac sydd mewn perygl o wynebu caledi ariannol.

Mwy o wybodaeth: Y Meini Prawf ar gyfer Taliad Cymorth Hunanynysu yn cael eu hymestyn | Drupal (gov.wales)

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 24th Chwefror 2021