Manylion pellach am £200m i gefnogi busnesau yng Nghymru:Estyniad y Gronfa i Fusnesau dan Gyfbusyngiadau 25 Ionawr – diwedd Mawrth 2021

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi mwy o fanylion am y pecyn cymorth gwerth £200m ar gyfer busnesau manwerthu, lletygarwch, hamdden a thwristiaeth nad ydynt yn hanfodol sy'n parhau i deimlo effaith parhaus pandemig Covid-19. Mae grantiau Ardrethi Annomestig Y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau ar gyfer y sectorau manwerthu dianghenraid, lletygarwch, twristiaeth a hamdden wedi'u hymestyn i ddarparu un taliad ychwanegol i gwmpasu'r cyfnod rhwng 25 Ionawr a diwedd Mawrth 2021 i fusnesau yr effeithir arnynt gan gyfyngiadau cenedlaethol.

Taliadau Ychwanegol y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau:

Bydd busnesau sy’n gymwys i dderbyn taliad o’r Gronfa Estynedig i Fusnesau dan Gyfyngiadau yn derbyn y taliadau ychwanegol canlynol:

  • Bydd busnesau manwerthu dianghenraid, lletygarwch, twristiaeth a hamdden sy'n derbyn Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach (SBRR) a chyda gwerth ardrethol o £12,000 neu lai yn gymwys i gael taliad ychwanegol o £3,000. Bydd busnesau yn y gadwyn gyflenwi sy'n gymwys i gael SBRR yn gymwys i gael y cymorth hwn hefyd os byddant yn profi gostyngiad o fwy na 40% mewn trosiant yn ystod cyfnod y cyfyngiadau.
  • Bydd busnesau manwerthu dianghenraid, lletygarwch, twristiaeth a hamdden sydd â gwerth ardrethol o rhwng £12,001 a £51,000 hefyd yn gymwys i gael taliad o £5,000 os bydd y cyfyngiadau'n effeithio arnynt. Bydd busnesau yn y gadwyn gyflenwi yn yr un braced gwerth ardrethol yn gymwys i gael y cymorth hwn hefyd os byddant yn profi gostyngiad o fwy na 40% mewn trosiant yn ystod cyfnod y cyfyngiadau.
  • Bydd busnesau manwerthu dianghenraid, lletygarwch, twristiaeth a hamdden sydd â gwerth ardrethol o rhwng £51,001 a £500,000 yn gymwys i gael taliad o £5,000 hefyd os bydd y cyfyngiadau'n effeithio arnynt. Bydd busnesau yn y gadwyn gyflenwi yn yr un braced gwerth ardrethol yn gymwys i gael y cymorth hwn hefyd os byddant yn profi gostyngiad o fwy na 40% mewn trosiant yn ystod cyfnod y cyfyngiadau                                                                                                                                                                                                              

Bydd busnesau manwerthu dianghenraid, lletygarwch, twristiaeth a hamdden sydd â gwerth ardrethol o hyd at £150k a gofrestrodd ac a dderbyniodd Grant Cronfa Gyfyngiadau ERF ym mis Rhagfyr/Ionawr drwy eu Hawdurdod Lleol yn dechrau derbyn taliadau i'w cyfrif banc yn ystod mis Chwefror. Ni fydd yn ofynnol i'r busnesau hyn ail-gofrestru eu manylion. 

Os ydych yn gymwys i dderbyn y taliadau ond nad ydych wedi derbyn y grant hyd yma gallwch gofrestru am y cyfnod blaenorol ar yr un pryd.  Gall busnesau yn Nhorfaen wneud hyn ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Bydd yr estyniad hwn hefyd yn rhoi cymorth i eiddo busnes manwerthu, hamdden a thwristiaeth sydd â gwerthoedd ardrethol o rhwng £150,000 a £500,000 y flwyddyn. Bydd hyn yn galluogi darparu cymorth i garfan o gwmnïau canolig nad ydynt wedi cael cymorth hyd yma drwy gynlluniau’r Cronfa Busnesau dan Gyfyngiadau. Bydd yn ofynnol i'r busnesau hyn gofrestru eu manylion, yn ogystal â gwneud cais byr ar-lein i'w hawdurdod lleol perthnasol. Gall bunsesau yn Nhorfaen gyrchu’r broses cofrestru c ymgeisio i gael mynediad at y cyllid drwy wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen.

Sut i gael mynediad i’r Gronfa:

  • Rhaid i fusnesau fod ar restr ardrethi annomestig eu hawdurdod lleol ar 1 Medi 2020.
  • Bydd busnesau a dderbyniodd y Grant i Fusnesau dan Gyfyngiadau ym mis Rhagfyr drwy eu Hawdurdod Lleol yn dechrau derbyn taliadau drwy’r Gronfa i  Fusnesau dan Gyfyngiadau i’w cyfrif banc yn ystod mis Chwefror. Ni fydd yn ofynnol i'r busnesau hyn ail-gofrestru eu manylion.
  • Er mwyn i bob busnes arall sy'n gymwys dderbyn unrhyw beth o'r Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau, bydd angen iddynt gofrestru eu manylion. Bydd y taliadau hyn hefyd yn dechrau cyrraedd busnesau yn Chwefror. Bydd busnesau yn Nhorfaen yn gallu cyrchu'r broses gofrestru ac ymgeisio i gael hyd i'r cyllid trwy wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Grant Dewisol Lleol: 2ail gam: yn ystod yr wythnos sy'n cychwyn ar yr 8fed o Chwefror 2021

Er mwyn cefnogi busnesau nad ydynt wedi'u cofrestru ar gofrestr Ardrethi Annomestig ac sydd â throsiant o lai na £50,000, mae cam £30 miliwn ychwanegol o’r Gronfa Ddewisol Leol wedi’i gymeradwyo a bydd yn darparu grant o £2,000 drwy gais a thaliad ail rownd. Bydd angen i fusnesau gyflwyno cais i gael mynediad i’r gronfa.

Bydd hyn yn rhoi cymorth i unig fasnachwyr o dan y trothwy TAW heb eiddo sy'n cael eu heffeithio'n sylweddol (>40% yn llai o drosiant) o ganlyniad i'r cyfyngiadau, e.e. glanhawyr sy'n darparu gwasanaethau i'r diwydiant lletygarwch.

Mae modd cael ffurflen gais Grant Dewisol Lleol drwy ymweld â gwefan yr Awdurdod Lleol perthnasol. Mae ceisiadau am y rownd gyntaf o gyllid ar gyfer busnesau yn Nhorfaen bellach wedi cau. Disgwylir i geisiadau am yr ail grant newydd ar gyfer busnesau cymwys yn Nhorfaen yn ystod yr wythnos sy'n cychwyn ar yr 8fed o Chwefror 2021 trwy wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Nid ydych yn gymwys ar gyfer y Grant Dewisol os: 

  • Ydych yn gymwys i dderbyn, neu wedi derbyn, y Grant Ardrethi Annomestig gan eich Awdurdod Lleol.
  • Os oes gennych 50 neu fwy o weithwyr.
  • Os yw'r busnes yn cynhyrchu llai na 50% o'ch incwm. Rhaid mai'r busnes yw eich prif ffynhonnell incwm.

Y cyntaf i’r felin fydd hi o ran ymdrin â cheisiadau. Gallai hyn arwain at beidio â gwerthuso ceisiadau ar ôl eu cyflwyno os yw’r gronfa wedi’i hymrwymo’n llawn.

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 1st Chwefror 2021