Cyhoeddi grantiau i helpu busnesau bach a chanolig sy'n newydd i fewnforio neu allforio

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi Cronfa Cefnogi Brexit i BBChau gwerth £20miliwn i helpu busnesau bach a chanolig i addasu at dollau, rheolau tarddiad a rheolau TAW newydd wrth fasnachu gyda’r Undeb Ewropeaidd (UE).

 Bydd BBChau sy’n masnachu gyda’r UE yn unig yn cael eu hannog i wneud cais am grantiau o hyd at £2,000 i bob masnachwr i dalu am gefnogaeth ymarferol gan gynnwys hyfforddiant a chyngor proffesiynol i’w helpu i baratoi ar gyfer cyflwyno rheolaethau mewnforion a fydd yn dod i rym o Ebrill a Gorffennaf 2021.

Rhaid i’ch busnes:

  • Fod wedi ei sefydlu yn y DU
  • fod wedi ei sefydlu yn y DU ers o leiaf 12 mis cyn cyflwyno’r cais, neu fod â statws Gweithredwr Economaidd Awdurdodedig cyfredol
  • heb fod wedi methu â bodloni rhwymedigaethau treth neu dollau
  • fod â dim mwy na 500 o gyflogeion
  • fod â throsiant nad yw’n fwy na £100 miliwn
  • fewnforio neu allforio nwyddau rhwng Prydain Fawr a’r UE, neu’n symud nwyddau rhwng Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon

 Bydd y gronfa ar agor i geisiadau ym Mawrth 2021. (Grantiau i ehlpu bunesau bach a chanolig sy’n newydd i fewnforio neu allforio - GOV.UK (www.gov.uk))

 Manylion pellach ac i ddarllen y datganiad llawn (Llywodraeth yn cyhoeddi Cronfa Cefnogi Brexit BBChau gwerth £20 miliwn - GOV.UK (www.gov.uk))

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 19th Chwefror 2021