Y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau: Grant Dewisol Lleol: Cam 2 nawr ar agor i dderbyn ceisiadau

Mae ceisiadau bellach ar agor ar gyfer ail rownd y Grant Dewisol sy’n anelu i ddarparu cefnogaeth i  unig fasnachwyr islaw TAW heb eiddo, sy’n teimlo effaith sylweddol (>40% llai o drosiant) o ganlyniad y cyfyngiadau.  Gall y gronfa ddarparu grant o £2,000 a bydd angen i fusnesau cymwys yn Nhorfaen gyflwyno cais i gael mynediad at y gronfa.

Gellir cael hyd i'r  Canllawiau llawn a'r ffurflen gais ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Mae Llywodraeth Cymru wedi agor y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau i gefnogi busnesau bach ac unig fasnachwyr sydd wedi teimlo effaith uniongyrchol y cyfyngiadau estynedig a gyhoeddwyd gan y Prif Weinidog ar 29 Ionawr 2021 sydd eu hangen i reoli lledaeniad Covid-19. Diben y grant yw darparu cymorth llif arian i fusnesau a'u helpu i oroesi canlyniadau economaidd y cyfyngiadau estynedig. Un grant gan y gronfa ddewisol yn unig y gall busnesau wneud cais amdano dan y cynllun estynedig hwn.

 Mae'r Grant Dewisol ar gael i fusnesau y gofynnwyd iddynt gau neu yr effeithiwyd arnynt yn sylweddol gan y cyfyngiadau. Gall busnesau sy'n cwrdd â'r meini prawf cymhwysedd a nodir yn y canllaw ac sy'n gallu datgan gostyngiad o 40% neu fwy yn eu trosiant amcangyfrifedig ar gyfer cyfnod y cyfyngiadau estynedig o gymharu â chyfnod masnachu yn rhydd o gyfyngiadau cyn 23 Mawrth 2020, wneud cais.

 Nid ydych yn gymwys i dderbyn y Grant Dewisol os:  

•    Ydych yn gymwys i dderbyn Grant Ardreth Annomestig, neu wedi ei dderbyn gan eich Awdurdod Lleol
•    Os ydych wedi derbyn cymorth gan gynlluniau grant ERF Llywodraeth Cymru
•    Os cynhyrchodd y busnes llai na 50% o'ch incwm (rhaid mai'r busnes yw eich prif ffynhonnell incwm).

Bydd ceisiadau yn cael eu trin ar sail y cyntaf i'r felin. Gall hyn arwain at beidio â gwerthuso ceisiadau ar ôl iddynt gael eu cyflwyno os yw'r gronfa wedi ymrwymo'n llawn.

 

 

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 15th Chwefror 2021