Cwmnïau yn Nhorfaen yn manteisio ar y rhaglen Gwella Cynhyrchedd i ddiogelu eu busnesau gweithgynhyrchu yn y dyfodol

Lansiwyd Rhaglen Gwella Cynhyrchedd Llywodraeth Cymru yn Nhorfaen ddiwedd y flwyddyn ddiwethaf ar ôl llwyddiant eang mewn ardaloedd eraill.

Fe wnaeth amrywiaeth eang o fusnesau gweithgynhyrchu yn Nhorfaen fynychu'r digwyddiad rhithwir llwyddiannus hwn a gynhaliwyd gan Lywodraeth Cymru ac adran Economi a Mentergarwch Torfaen i ddarganfod sut y gallai'r rhaglen gymorth hon, gan gynnwys cyllid ar gyfer gwariant cyfalaf mewn technolegau newydd, fynd â'u busnes i'r lefel nesaf.

Nod y rhaglen yw cynyddu effeithlonrwydd, datblygu cynhyrchion newydd ac archwilio marchnadoedd newydd yn y busnes. Neilltuir Rheolwr Perthynas Llywodraeth Cymru ac Arbenigwr Arloesi i bawb sy'n cymryd rhan yn y cynllun i'w helpu i adolygu dulliau gwella cynhyrchiant a'u cefnogi trwy'r broses ymgeisio sy'n ystyriol o fusnesau.

Darperir cyngor gweithgynhyrchu arbenigol trwy ymgynghoriaeth cynhyrchiant wedi'i ariannu, sydd wedi helpu busnesau bach a chanolig gyda chyngor ynghylch cynlluniau ffatri, awtomeiddio heriau digidol, heriau gweithgynhyrchu technegol a gofynion marciau ansawdd.

Meddai Chris Gulliford, Cyfarwyddwr Gweithrediadau yn Camtronics Vale: “Hoffem ddiolch i'n hymgynghorwr am y natur broffesiynol a ddangoswyd yn ystod ei ymweliad i werthuso ein prosiect. Rhoddodd gyngor technegol amhrisiadwy ac awgrymodd sawl ffordd i wella ansawdd, trwy fewnbwn ac effeithlonrwydd, nid yn unig ar y prosiect dan sylw, ond mewn meysydd eraill o'r busnes. Bydd y cymorth a dderbyniwyd nid yn unig yn ein cynorthwyo nawr ond hefyd yn helpu i gyflawni ein nodau strategol yn y dyfodol.”

Dywedodd Geraint Griffiths, Cyfarwyddwr Gweithrediadau yn Advanced Furniture: “Bydd Advanced Furniture yn gallu dod â chynhyrchion newydd i'r farchnad yn gyflym ac yn effeithlon trwy becyn dylunio a gweithgynhyrchu  â chymorth cyfrifiadurol, newydd.”

Ychwanegodd Nick Ball, cyfarwyddwr gweithrediadau gyda Express Contract Drying: “Mae'r grant hwn yn cefnogi ein cynllun i fabwysiadu technoleg sydd wedi'i chynllunio'n benodol i reoli ein prosesau busnes yn well mewn modd integredig ac amser real, gan leihau dyblygu wrth ddal a rheoli data gan arwain at gynyddu effeithlonrwydd a dulliau olrhain. Mae'r fath system fentrus i gynllunio adnoddau yn fuddsoddiad allweddol o ran gweithrediadau, effeithlonrwydd, deallusrwydd a chynhyrchedd yn ein cwmni, a fydd yn atgyfnerthu ein busnes yn awr, ac yn ein cynorthwyo i ehangu busnes pellach yn y blynyddoedd i ddod.”

Os ydych chi’n fusnes gweithgynhyrchu sydd wedi ei leoli yn Nhorfaen a hoffai archwilio ymhellach i’r rhaglen hon, a fyddech cystal ag e-bostio: info@southwalesbusiness.co.uk

https://businesswales.gov.wales/innovation/smart-innovation

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 3rd Mawrth 2021