Cau busnesau: Lefel Rhybudd 4

Cyhoeddwyd canllawiau ynghylch pa fusnesau ac adeiladau y mae'n ofynnol iddynt gau ar Rhybudd Lefel 4 yng Nghymru (fel y cyhoeddwyd gan Brif Weinidog Cymru ar 19 Rhagfyr 2020).

Mae'r canllawiau hyn, a'r cyfyngiadau yn y rheoliadau sy’n ymwneud â chyfnod atal byr y coronafeirws, wedi'u cyfeirio'n bennaf at fangroedd sydd ar agor i'r cyhoedd. Gall y mangreoedd hynny fod o dan do neu yn yr awyr agored. Prif ddiben cau mangreoedd yw lleihau nifer y cynulliadau o bobl a lleihau nifer y siwrneiau y mae pobl yn eu gwneud, yn unol â'r rheol gyffredinol y dylai pobl aros gartref gymaint â phosibl.

Mae'r ddolen hon yn darparu gwybodaeth a ddarperir gan Lywodraeth Cymru am:

Siopau: y rheol gyffredinol

Siopau sy'n gwerthu sawl math o gynnyrch

Siopau sy’n gwerthu sawl math o gynnyrch: argyfyngau

Gwasanaethau clicio a chasglu

Gwasanaethau dosbarthu nwyddau

Dychwelyd nwyddau

Atgyweiriadau telathrebu

Gwaith a wneir yng nghartrefi pobl

Bwytai, caffis, bariau a thafarndai

Cynnal a chadw mangreoedd

Darperir gwybodaeth benodol hefyd am gau ac eithriadau o ran y sectorau canlynol:

Bwyd a diod

Manwerthu

Llety

Sefydliadau amhreswyl

 Ymgynnull a hamdden

 Hamdden

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 4th Ionawr 2021