Mae grant cymorth marchnata Torfaen yn hwb gwirioneddol

Mae busnesau newydd, pobl yn y maes masnachu a darparwyr gwasanaethau yn NHORFAEN, yn cael hwb gan grant marchnata lleol sy'n rhoi amlygrwydd go iawn iddynt.

Mae Tîm Prosiect Economi Sylfaenol Cyngor Torfaen wedi lansio Grant Cymorth Marchnata i Ddechrau Busnes.

Mae'r grant arloesol, a ariennir gan Gronfa Her Economi Sylfaenol Llywodraeth Cymru, yn cynnwys cymorth hysbysebu a marchnata digidol. Mae wedi'i anelu at fusnesau newydd, pobl yn y maes masnachu a gwasanaethau yn y gymuned leol. Mae'r grant yn caniatáu i fusnesau newydd ddefnyddio busnesau lleol i helpu gyda'u marchnata, gan ganiatáu i'r arian gael ei wario o yn y sir,  felly'n rhoi hwb i'r economi lleol!

Un o'r cyntaf i fanteisio ar y grant yw Sizzle Marketing o Bont-y-pŵl. Cafodd ei lansio ychydig fisoedd yn ôl gan Sam Williams, entrepreneur lleol.

Dywedodd Sam, 25 oed, o'r Dafarn Newydd, Pont-y-pŵl: "Mae Tîm Prosiect Economi Sylfaenol Cyngor Torfaen yn ei gyfanrwydd,  yn enwedig Grant Cymorth Marchnata'r Cyngor i Dechrau Busnes, wedi bod yn wych o ran fy helpu i ddechrau fy musnes a dechrau masnachu.

"Roedd marchnata fy musnes yn gwbl hanfodol i lwyddiant y lansiad, hyd yn oed yn fwy felly yn yr hinsawdd fusnes gyfredol, sy'n heriol iawn. Y peth gwych am y grant hwn yw bod yr anfoneb yn cael ei thalu drosoch yn uniongyrchol, rydych chi'n cael dyfynbris gan y cyflenwr, ei anfon i'r tîm a dyna'r cyfan, sy'n golygu nad ydych chi byth allan o boced."

"Mae grant cymorth marchnata Torfaen wedi bod yn hynod ddefnyddiol o ran fy helpu i gael fy mrand gerbron darpar gwsmeriaid. Rwy'n ddiolchgar iawn i Gyngor Torfaen am eu hanogaeth barhaus a'u cefnogaeth wrth ddechrau busnes."

Dywedodd y Cynghorydd Joanne Gauden, Aelod Gweithredol dros yr Economi, Sgiliau ac Adfywio: "Mae Tîm Prosiect Economi Sylfaenol Cyngor Torfaen wedi ymrwymo i gefnogi busnesau, pobl yn y maes masnach a gwasanaethau newydd yn y gymuned leol.

"Rydym yn hynod gyffrous ein bod yn gallu helpu i feithrin busnesau newydd, fel Sizzle Marketing, trwy ddarparu cymorth trwy ein Grant Cymorth Marchnata i Ddechrau Busnes. Mae'r grant yn profi i fod yn llwyddiant mawr gyda nifer o fusnesau cychwynnol, pobl yn y maes masnachu a darparwyr gwasanaethau yn Nhorfaen eisoes yn elwa'n uniongyrchol o'r fath gymorth wedi ei dargedu."

Pwysleisiodd y Cyng. Gauden: "Gall busnesau lleol gael mynediad at ystod o wasanaethau cymorth trwy ymweld â Hyb2 ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl. Gall y tîm yno ddarparu cefnogaeth i fusnesau lleol dderbyn mentora busnes, hyfforddiant cyfryngau cymdeithasol a chymorth i gynllunio busnes."

Un o’r nifer o ffyrdd y mae Cyngor Torfaen yn cefnogi busnesau lleol, pobl sy'n masnachu a darparwyr gwasanaethau yw trwy eu partneriaeth gyda’r ap symudol UDDR sydd wedi’i sefydlu’n lleol i ddarparu ‘Siop Un Stop’ hawdd ei defnyddio i fusnesau a siopwyr. Gall busnesau lleol ddefnyddio UDDR i farchnata eu cynnyrch a'u gwasanaethau yn ddigidol, tra gall trigolion a chwsmeriaid ddefnyddio'r ap i weld beth sydd ar gael yn eu hardal.

Mae'r Grant Cymorth Marchnata i Ddechrau Busnes, a ddatblygwyd gan Alyson Jones o dîm yr Economi Sylfaenol yn darparu cyllid i fusnesau, gwasanaethau a chrefftau cychwynnol, i ymddangos ar ap symudol UDDR am 12 mis heb unrhyw gost i'r busnesau sy'n ymuno yn ystod cyfnod o 12 mis.

Yn ddiweddar, dywedodd Lee Waters,  Dirprwy Weinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth: “Mae pandemig coronafirws wedi effeithio ar bob un ohonom, gan achosi heriau enfawr ym mhob rhan o’n bywydau, ond mae hefyd wedi annog llawer ohonom i gefnogi ein trefi lleol a’n strydoedd mawr a gwario mwy o'n harian yn ein cymunedau uniongyrchol.

“Fe wnaethon ni lansio ein Cronfa Her Economi Sylfaenol oherwydd rydyn ni am i’n heconomi weithio’n well i’n holl gymunedau yng Nghymru, ac mae’r prosiect hwn sydd wedi dod â chyngor Torfaen ac  ap symudol UDDR at ei gilydd, trwy arloesi a defnyddio technoleg i’w gwneud hyd yn oed yn haws i bobl siopa a gwario yn lleol a chefnogi busnesau yn eu hardal.

“Mae'n enghraifft wych o sut y gallwn weithredu i atgyfnerthu sylfeini ein heconomïau lleol, fel ein bod mewn gwell sefyllfa i addasu a ffynnu, beth bynnag fydd yn digwydd yn y dyfodol.”

Er mwyn manteisio ar y grant a ariennir yn llawn a chael eich busnes ar yr ap UDDR, neu i ddarganfod mwy am Hyb2 a'r hyn y gall ei gynnig i fusnesau, cysylltwch ag Alyson Jones, Swyddog Prosiect Cronfa Her Cyngor Torfaen trwy e- bostio: Alyson.jones@torfaen.gov.uk neu ffonio 07971919028.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 8th Ionawr 2021