Gwiriwr Cymhwysedd Cymorth Busnes Cronfa Cadernid Economaidd COVID-19 – Gorffennaf ac Awst 2021

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cymorth brys pellach tan 31 Awst 2021 ar gyfer busnesau sy'n parhau i fod ar gau neu sydd wedi cael eu heffeithio'n negyddol sylweddol gan gyfyngiadau a ddangosir drwy lai o drosiant o 60% neu fwy o’i gymharu â mis Gorffennaf a mis Awst 2019.

Bydd y Gronfa Cadernid Economaidd yn darparu cymorth ar ffurf grantiau arian parod i fusnesau, mentrau cymdeithasol ac elusennau a busnesau cadwyn gyflenwi cysylltiedig sydd yn parhau i’w cael eu heffeithio’n negyddol sylweddol o ganlyniad i gyfyngiadau parhaus COVID-19. Bydd y grantiau'n helpu i dalu costau gweithredu (ac eithrio cyflogau staff) ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Gorffennaf 2021 a 31 Awst 2021.

Yn benodol, bydd y gronfa’n cefnogi busnesau sydd naill ai:

  1. Yn ofynnol i aros ar gau gan gyfyngiadau parhaus rhwng 1 Gorffennaf 2021 a 31 Awst 2021
  2. Yn Ofod Digwyddiadau ac atyniadau wedi’u heffeithio'n negyddol sylweddol gan reoliadau ymbellhau cymdeithasol parhaus
  3. Busnesau eraill sydd ag >60% o effaith ar drosiant o ganlyniad uniongyrchol i gyfyngiadau parhaus ers 1 Mai ac nad oeddent yn gallu agor dan do cyn 17 Mai 2021
  4. Busnes cadwyn gyflenwi sy'n cynhyrchu 60% neu fwy o'i refeniw gwerthu gan fusnesau sy'n perthyn i gategorïau a), b) a/neu c)

Ac (yn berthnasol i bawb):
Wedi cael effaith negyddol sylweddol drwy lai o drosiant o 60% neu fwy ym mis Gorffennaf ac Awst 2021 o'i gymharu â mis Gorffennaf a mis Awst 2019 a achoswyd yn uniongyrchol gan gyfyngiadau parhaus COVID-19.

Bydd unrhyw gyllid Covid 19 yn y dyfodol a allai fod ar gael ar gyfer grwpiau neu sectorau penodol yn ystyried cyllid a ddyfernwyd o dan y rownd bresennol o'r Gronfa Cadernid Economaidd. Gall hyn arwain at addasiad neu ddidyniad o dan unrhyw rhaglenni cymorth newydd.

Gallwch ddefnyddio’r teclyn Gwirio Cymhwyster nawr i weld a ydych chi’n gymwys ar gyfer y pecyn pellach yma o gefnogaeth

  • Bydd ceisiadau ar gyfer y Gronfa Cadernid Economaidd GYDA THROSIANT O FWY NA £85K yn ailagor ar 13 Gorffennaf 2021 am hanner dydd tan ganol dydd Dydd Mawrth 27 Gorffennaf 2021.
  • Bydd Awdurdodau Lleol ledled Cymru yn ailagor ceisiadau ar gyfer y busnesau hynny sy'n gymwys GYDA THROSIANT LLAI NA £85K ar 26 Gorffennaf 2021. Ailedrychwch ar y wefan yn rheolaidd a chwiliwch am ddiweddariadau pellach. Bydd y grant hwn ar agor tan 9 Awst 2021.  Nodiadau cyfarwyddyd
Wedi ei bostio ar Dydd Llun 5th Gorffennaf 2021