Cronfa Cadernid Economaidd: Diweddariad

Mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod pecyn pellach o gymorth busnes ar gael trwy'r Gronfa Cadernid Economaidd (CCE). 

Bydd y Gronfa Cadernid Economaidd yn darparu cymorth ar ffurf grantiau i fusnesau, mentrau cymdeithasol ac elusennau, a busnesau cysylltiedig yn y gadwyn gyflenwi sy'n parhau i deimlo effaith negyddol sylweddol o ganlyniad uniongyrchol cyfyngiadau parhaus COVID-19. Bydd y grantiau'n helpu i dalu costau gweithredu (ac eithrio cyflogau staff) am y cyfnod 1 Mai 2021 i 30 Mehefin 2021 ar gyfer busnesau y mae'r cyfyngiadau sydd ar waith o ddechrau'r cyfnod, yn effeithio'n uniongyrchol arnynt . 

Mae’r Gronfa’n cael ei gweinyddu mewn dwy ran: 

  1. Bydd cymorth i fusnesau sydd â throsiant o fwy na £85,000 yn cael ei ddarparu'n uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru. Mae mwy o fanylion ar wneud cais i'w gweld ar Wiriwr Cymhwystra Busnes Cymru https://fundchecker.businesswales.gov.wales/businesssupport.                                                                                                                                                                                                                                                                         

    DYDDIAD CAU WEDI EI YMESTYN NAWR TAN 12pm, DYDD MERCHER 16eg MEHEFIN 2021   

    Darllenwch gyhoeddiad heddiw gan Lywodraeth Cymru am gefnogaeth ariannol bellach sydd ar gael i fusnesau sy’n gallu cynnal digwyddiadau gyda dros 30 o bobl dan do neu mewn mannau cynwysedig a busnesau sy’n dal ar gau oherwydd cyfyngiadau                                                                                                                                                                                                                                       

  2. Mae cefnogaeth i fusnesau gyda throsiant o lai na £85,000 yn cael ei weinyddu gan Awdurdodau Lleol. Mae’r grant ar agor nawr ar gyfer ceisiadau gan fusnesau Torfaen a bydd yn cau am 5pm ar 30ain Mehefin 2021. Sylwer y bydd rhaid i ymgeiswyr wneud cais drwy Wiriwr Cymhwystra Busnes Cymru. Mae arweiniad a gwybodaeth bellach ar gael ar https://fundchecker.businesswales.gov.wales/businesssupport 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 14th Mehefin 2021