Prif Weinidog yn cadarnhau symud graddol i lefel rybudd un a CCE wedi ei ymestyn hyd at 14 Mehefin ar gyfer busnesau gyda throsiant o fwy na £85,000

Heddiw (dydd Gwener 4 Mehefin 2021), mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi cyhoeddi y gall hyd at 30 o bobl gyfarfod yn yr awyr agored ac y gellir cynnal gweithgareddau awyr agored mawr o ddydd Llun ymlaen, wrth i Gymru symud i lefel rhybudd 1.

Byddwn yn symud yn raddol i lefel rhybudd 1, gan ailddechrau digwyddiadau awyr agored gyntaf. Bydd y Gweinidogion yn adolygu’r sefyllfa o ran iechyd y cyhoedd eto, cyn 21 Mehefin 2021, i benderfynu a all digwyddiadau o dan do ailddechrau.

Bydd cam cyntaf y symud i lefel rhybudd 1 yn golygu bod y canlynol yn cael ei ganiatáu, o ddydd Llun 7 Mehefin 2021 ymlaen:

  • Gall hyd at 30 o bobl gyfarfod yn yr awyr agored, gan gynnwys mewn gerddi preifat, lletygarwch awyr agored a mannau cyhoeddus. 
  • Gall cynulliadau a digwyddiadau mwy wedi’u trefnu, fel cyngherddau, gemau pêl-droed a gweithgareddau chwaraeon, fel grwpiau rhedeg wedi’u trefnu gael eu cynnal yn yr awyr agored, gyda hyd at 4,000 o bobl yn sefyll a 10,000 o bobl yn eistedd. Rhaid i holl drefnwyr digwyddiadau a gweithgareddau gynnal asesiad risg llawn a gosod mesurau i atal lledaeniad y coronafeirws, gan gynnwys cadw pellter cymdeithasol.

Bydd Llywodraeth Cymru yn ystyried newidiadau pellach i’r rheoliadau ar weithgareddau o dan do yn ddiweddarach yn y mis, os bydd amodau iechyd y cyhoedd yn caniatáu.

Maent yn cynnwys:

  • Y rheol chwech o bobl ar gyfer cwrdd o dan do mewn cartrefi preifat a llety gwyliau. 
  • Cynyddu’r niferoedd a ganiateir ar gyfer digwyddiadau o dan do a chynulliadau wedi’u trefnu o dan do.
  • Agor canolfannau sglefrio iâ.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Llyw.Cymru.

Yn wyneb y newidiadau sy’n cael eu cyhoeddi heddiw, mae’r ffenestr gwneud cais ar gyfer y Gronfa Cadernid Economaidd (CCE)  wedi ei ymestyn o 7 Mehefin hyd at 14 Mehefin 2021 ar gyfer ceisiadau gan fusnesau gyda throsiant blynyddol o fwy na £85,000. 

Ffynhonnell: Busnes Cymru  https://businesswales.gov.wales/cy/news-events

Mae cefnogaeth i fusnesau gyda throsiant o lai na £85,000 yn cael ei weinyddu gan Awdurdodau Lleol. Mae’r grant ar agor nawr ar gyfer ceisiadau gan fusnesau Torfaen a bydd yn cau am 5pm ar 30ain Mehefin 2021. Sylwer y bydd rhaid i ymgeiswyr wneud cais drwy Wiriwr Cymhwystra Busnes Cymru. Mae arweiniad a gwybodaeth bellach ar gael ar https://fundchecker.businesswales.gov.wales/businesssupport 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 4th Mehefin 2021