Cymorth pellach gan Lywodraeth Cymru i fusnesau y mae cyfyngiadau Covid yn effeithio arnynt

Bydd busnesau yng Nghymru sy'n dal i deimlo effeithiau cyfyngiadau Covid yn cael hyd at £25,000 o gymorth ychwanegol gan Lywodraeth Cymru.

Bydd y pecyn cymorth brys yn talu costau gweithredu mis Gorffennaf a mis Awst 2021 busnesau y mae'n ofynnol iddynt aros ar gau ac sy'n parhau i ddioddef yn ddifrifol o ganlyniad i barhad y cyfyngiadau.

Bydd busnesau cymwys yn y sectorau lletygarwch, hamdden a thwristiaeth a'u cadwyni cyflenwi y mae’r cyfyngiadau yn dal i effeithio’n ddifrifol arnynt, megis asiantau teithio, atyniadau y mae’r mesurau cadw pellter wedi cyfyngu arnynt a lleoliadau ar gyfer ymweliadau ysgol, hefyd yn gymwys i wneud cais am gymorth.

Bydd gan fusnesau cymwys hawl i daliad ychwanegol o rwng £1,000 a £25,000, yn dibynnu ar eu maint, eu strwythur a'u hamgylchiadau, i gynnwys cyfnod hyd at ddiwedd mis Awst 2021.

I fod yn gymwys i gael cymorth, rhaid i fusnesau ddangos bod eu trosiant wedi gostwng mwy na 60% o gymharu â'r llinell amser gyfatebol yn 2019 neu gyfwerth.  Bydd angen i bob busnes cymwys wneud cais am y cyllid. 

Bydd gwiriwr cymhwysedd yn agor ar wefan Busnes Cymru ar 5 Gorffennaf 2021, a fydd yn caniatáu i fusnesau wirio eu bod yn gymwys i gael y cymorth a faint o gymorth y maent yn gymwys i wneud cais amdano. Bydd hyn yn eu helpu i ddechrau paratoi eu ceisiadau.

Bydd y gronfa'n agor i geisiadau o ddydd Mawrth 13 Gorffennaf 2021 a bydd yn cae ddydd Gwener 23 Gorffennaf 2021.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Llyw.Cymru.

Ffynhonnell: Busnes Cymru https://businesswales.gov.wales/cy/newyddion-blogiau/newyddion

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 30th Mehefin 2021