Yn cau heddiw! :Holiadur Ymgynghoriad cyhoeddus cyfnewidfa Cwmbrân

Cwmbrân yw canol y dref isranbarthol brysuraf yn Ne Ddwyrain Cymru ac mae'n denu tua 15 miliwn o ymwelwyr y flwyddyn. Mae canol tref Cwmbrân yn ganolbwynt ar gyfer cymunedau’r cymoedd cyfagos ac yn gweithredu fel ‘canolbwynt strategol’ ar gyfer gweithgareddau manwerthu, cyflogaeth, gwasanaethau, hamdden a diwylliant.

Mae datblygiadau newydd yn digwydd yng Nghwmbrân a fydd yn rhoi hwb i'r economi trwy wella cyfleoedd addysg a chyflogaeth a chynnal rôl y dref fel canolfan economaidd fywiog i'r ardal ehangach.

Mae Cwmbrân yn elwa o fod yn hygyrch iawn o gymunedau'r cymoedd cyfagos ar drafnidiaeth gyhoeddus. Mae canol y dref hefyd yn elwa o fod yn bwynt cyfnewid ar gyfer cysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus a siwrneiau ymhellach i ffwrdd.

Ar hyn o bryd, nid yw ansawdd cyfleusterau trafnidiaeth gyhoeddus yng nghanol y dref yn adlewyrchu llwyddiant economaidd parhaus Cwmbrân a'r datblygiadau ehangach sy'n digwydd yn y dref. Mae darparu cyfleusterau trafnidiaeth gyhoeddus modern, cydgysylltiedig, deniadol a modern o ansawdd uchel yng nghanol y dref yn hanfodol i alluogi Cwmbrân i gyflawni ei rôl fel y porth economaidd i Dorfaen.

Ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, mae Capita yn cynnal astudiaeth i ganfod y gwelliannau sydd eu hangen ar drafnidiaeth gyhoeddus i gefnogi llwyddiant canol tref Cwmbrân yn y dyfodol. Nod yr holiadur hwn yw ceisio'ch barn ar gyfleusterau trafnidiaeth gyhoeddus ar hyn o bryd, a'r gwelliannau sydd eu hangen yng nghanol tref Cwmbrân. Atebwch y cwestiynau canlynol ar sail ymddygiad teithio cyn Covid.

Cymerwch ran yn yr ymgynghoriad

Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw dydd Llun 15 Mawrth 2021.

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 15th Mawrth 2021