Busnesau Torfaen i elwa o raglen gynhwysfawr o ddigwyddiadau cymorth busnes ar-lein

Mae busnesau yn Nhorfaen yn cael eu hannog i gymryd mantais o raglen Gwanwyn 2021 o ddigwyddiadau cymorth busnes ar-lein gyda thîm Economi a Menter Cyngor Torfaen.

Ar ôl datblygu a chyflwyno nifer o gymorthfeydd cymorth busnes un wrth un ar-lein, digwyddiadau rhwydweithio clwb busnes a chyfarfodydd cefnogaeth i sectorau penodol trwy gydol y flwyddyn ddiwethaf, mae’r tîm nawr wedi cyhoeddi eu rhestr o ddigwyddiadau ar gyfer yr wythnosau a’r misoedd i ddod.  Bydd pob digwyddiad trwy Microsoft Teams.

Cymorthfeydd ar-lein Cefnogaeth Un wrth Un i Fusnesau:

Yn dilyn cyflwyno’r digwyddiadau ar-lein yma’n llwyddiannus dros y misoedd diwethaf bydd y digwyddiadau yma’n parhau yn y gwanwyn. Gall unrhyw fusnes cyfredol neu gychwynnol neilltuo ymgynghoriad cyfrinachol am ddim am 20 munud gydag aelodau o’r tîm cefnogi busnes yn y cymorthfeydd misol yma. Am ragor o wybodaeth ac i gadw lle, cliciwch at y dyddiadau isod

 Digwyddiadau Clwb Busnes

Mae Llais Busnes Torfaen yn glwb rhwydweithio busnes poblogaidd yn ne ddwyrain Cymru, gyda dros 100 o aelodau ac wedi ei redeg gan bwyllgor sy’n dod o nifer o fusnesau. Trwy gydol y Pandemig, mae’r clwb wedi addasu'r hyn sydd ganddo i gynnig ac wedi parhau i gynnal ei gyfarfodydd rhwydweithio poblogaidd ar-lein.  Mae’r rhain wedi galluogi pobl i deimlo’n rhan o gymuned fusnes ehangach a hefyd wedi rhoi cyfleoedd i gynnig cefnogaeth a chyngor i’w gilydd yn ystod yr amser digyffelyb yma.  Mae cyfleoedd wedi bod hefyd i rwydweithio a gwneud cysylltiadau newydd. Mae ystafelloedd ‘Torri allan’ wedi eu defnyddio hefyd ar gyfer trafodaethau mewn grwpiau llai.

Bydd cyfarfodydd rhwydweithio rheolaidd i aelodau’n parhau ar-lein trwy gydol 2021 a bydd y rhain yn cynnig y gweithgareddau rhwydweithio poblogaidd ynghyd â phethau eraill fel siaradwyr gwadd.

  • Dydd Iau 25ain Mawrth
  • Dydd Iau 29ain Ebrill
  • Dydd Iau 24ain Mehefin
  • Dydd Iau 30ain Medi
  • Dydd Iau 25ain Tachwedd

Mae aelodaeth o Lais Busnes Torfaen yn cael ei gynnig am ddim tan ddiwedd Ebrill.

Am ragor o wybodaeth am LlBT, dod yn aelod a chadw lle, ewch i:

Llais Busnes Torfaen (Clwb Busnes) – Economi a Mentergarwch Torfaen (southwalesbusiness.co.uk)

Digwyddiadau Cymorth i Sectorau Penodol:

Mae’r flwyddyn a aeth heibio wedi dod â nifer o heriau i’r gymuned fusnes. Dros yr wythnosau a’r misoedd i ddod, bydd digwyddiadau ar-lein yn cynnig cefnogaeth a chyngor ar COVID-19 yn cael eu cynnal i fusnesau mewn sectorau penodol wrth i’r cyfyngiadau clo ddechrau llacio.

Digwyddiadau Canllawiau ar achosion COVID-19 yn y gweithle                        

Bydd y digwyddiadau yma a gynhelir gan Brofi Olrhain Diogelu (POD) a thîm Diogelu’r Cyhoedd Cyngor Torfaen yn cynnwys: 

  • Cyflwyniad i’r system POD yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol ac amlinelliad o sut mae’r system yn gweithio
  • Sut all POD helpu gyda’ch busnes
  • Camau allweddol i fusnesau eu cymryd i sicrhau ymateb effeithlon ac effeithiol pan fo achosion o COVID-19 yn digwydd yn y gweithle
  • Gwersi a ddysgwyd o glystyrau a digwyddiadau yn y gorffennol
  • Sesiwn Holi

Bydd y cyntaf o’r digwyddiadau yma ar gyfer sector Gweithgynhyrchu Torfaen a bydd yn digwydd ddydd Mercher 24ain Mawrth

Am ragor o wybodaeth ac i gadw lle, ewch i:

http://eventpilot.evolutive.co.uk/eventDetails.aspx?siteId=467&eventNo=20131

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 24th Mawrth 2021