Croeso Cymru: Canllawiau Coronafeirws (COVID-19) i Fusnesau Twristiaeth a Lletygarwch

Mae Croeso Cymru’n cynghori busnesau yn y sector bod angen iddyn nhw fod yn ymwybodol o’r Canllawiau i Fusnesau Twristiaeth a Lletygarwch

Gan fod pob adeilad yn wahanol, dylai busnesau ddarllen y cyfarwyddiadau i gyd er mwyn deall y mesurau i’w hystyried er mwyn agor y busnes yn ddiogel.

Bwriedir i’r mesurau ychwanegol canlynol gynnig cyngor pellach ar gyfer llety hunan-gynwysedig a rhaid eu hystyried ochr yn ochr â Chanllawiau Cymru UKHospitality a’r Canllawiau ar gyfer Twristiaeth a Lletygarwch.

Dylai busnesau hefyd ystyried, ble bo’n briodol:

  1. Cryfhau eu polisi ar waredu gorchuddion wyneb i staff ac ymwelwyr yn ddiogel
  2. Cyflwyno mesurau i staff ac ymwelwyr, wrth iddyn nhw gyrraedd, fel cymryd tymheredd, gofyn i bobl ddiheintio’u dwylo a gofyn cwestiynau ynghylch a ydyn nhw’n dangos unrhyw symptomau.
  3. Ystyried llif gwesteion/ymwelwyr a sut i osgoi unrhyw gymysgu rhwng aelwydydd trwy gadw gwesteion/ymwelwyr ar wahân wrth iddyn nhw symud o gwmpas yr adeilad yn ystod eu hymweliad/arhosiad, gyda sylw penodol ar fannau cyhoeddus fel lifftiau, grisiau a choridorau
  4. Cyfarwyddo gwesteion/ymwelwyr i symud trwy fannau cyhoeddus cyn gynted â phosibl, ac osgoi gweiddi neu ganu yn y mannau hynny
  5. Oddi mewn i’r llety, sicrhau bod gwesteion yn cadw drysau eu hystafelloedd ar gau ar bob adeg, ar wahân i pan fyddan nhw’n dod i mewn neu’n gadael.
  6. Darwahanu gwasanaethau glanhau/golchi i ystafelloedd, er mwyn osgoi bod gwesteion yn agor drysau ac yn dod allan ar yr un pryd.
  7. Adolygu eu gweithdrefnau digwyddiadau ac argyfwng i sicrhau eu bod yn adlewyrchu’r egwyddorion cadw pellter corfforol cymaint â phosibl, gan gynnwys ystyried sut i leihau cymysgu aelwydydd wrth ymgasglu mewn mannau ymgynnull tân.

Mae rhestr o Gwestiynau Cyffredin mewn perthynas â Coronafeirws yn cael ei diweddaru’n rheolaidd ar wefan llyw.cymru.  

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 26th Mawrth 2021