Mae Green & Co, Cyfrifwyr a Chynghorwyr Treth yn cymryd cipolwg ar newidiadau sylfaenol ers dechrau'r flwyddyn:

Green & Co logo

 

Brexit – Gyda diwedd cyfnod pontio Brexit ar 31 Rhagfyr 2020, cafwyd amrywiaeth o reolau a rheoliadau masnach newydd sy’n berthnasol i fusnesau sy’n masnachu gyda’r UE.  Mae angen i gwmnïau ddilyn rheolau newydd ar allforion, mewnforion, tollau, data a chyflogi.  Mae newidiadau TAW yn cynnwys – TAW mewnforio’n ddyledus ar nwyddau i gyd ac mae cyfrifon ar gyfer TAW wedi eu gohirio tan 1 Gorffennaf 2021. Dylid gosod TAW cyflenwi’r DU ar lwythi llai na £135 ar y pwynt gwerthu yn hytrach na TAW mewnforio’r DU.  Mae Rhyddhad Llwythi Gwerth Isel (LVCR) wedi cael ei ddiddymu, ac mae allforion i’r UE ar gyfradd sero at ddibenion TAW. 

Cynlluniau Benthyciadau Adferiad - Cyhoeddodd Cyllideb 2021 gynllun benthyciadau olynol i gynorthwyo adferiad busnesau ar ôl COVID-19. Dechreuodd y Cynllun Benthyciadau Adfer ar 6 Ebrill 2021 a bydd yn mynd tan 31 Rhagfyr 2021, gan roi cefnogaeth barhaus i fusnesau’r DU. Mae benthyciadau ar gael trwy rwydwaith o fenthycwyr achrededig a restrir ar wefan Banc Busnes Prydain. Bydd angen i chi ddangos y byddai’ch busnes yn ddichonol pe na bai am y pandemig, ei fod wedi ei effeithio’n andwyol gan y pandemig ac nid oes achos methdaliad yn ei erbyn.  Mae hyd at £10 miliwn ar gael i bob busnes gyda gwarant o 80 % gan y llywodraeth i fenthycwyr.  Ni fydd disgwyl i chi lofnodi gwarant bersonol ar fenthyciadau hyd at £250,000, ac nid ellir defnyddio cartref preifat y sawl sy’n benthyg fel ernes. 

Cynlluniau cymorth COVID-19 – Yn ôl y disgwyl, cafodd y prif gynlluniau cymorth COVID-19, y Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws (CCSC) a’r Cynllun Cymorth Incwm Hunangyflogaeth (CCIH), eu hymestyn yn y Gyllideb tan 30 Medi 2021.  Mae amodau cymhwyster ar gyfer camau pedwar a phump grantiau CCIH wedi newid yn sylweddol, felly rydym yn cynghori eich bod yn gwirio’r meini prawf. Gall y rheiny a gollodd y tri grant cyntaf fod yn gymwys nawr. Mae treth ar y grantiau, a dylech eu cynnwys yn eich incwm am y flwyddyn. 

Uwch-ddidynnu – Pennawd allweddol o Gyllideb 2021 oedd yr 'uwch-ddidynnu' newydd i gwmnïau cyfyngedig i hybu buddsoddiad. Bydd cwmnïau sy’n buddsoddi mewn offer a pheiriannau newydd rhwng 1 Ebrill 2021 tan 31 Mawrth 2023 yn gallu hawlio lwfans cyfalaf uwch-ddidynnu o 130% a lwfans blwyddyn gyntaf o 50% ar gyfer asedau cyfradd arbennig cymwys. Bydd yr uwch-ddidyniad yn galluogi cwmnïau i dorri eu biliau treth hyd at 25c ar gyfer pob £1 y maen nhw’n buddsoddi. 

Mae newidiadau eraill yn cynnwys IR35 a’r Tâl Gwrthdro Domestig ar gyfer y diwydiant adeiladu. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r uchod, byddai Green & Co yn hapus o fedru helpu trwy mail@greenandco.com neu 01633 871122.

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 24th Mai 2021