Tîm Profi, Olrhain a Diogelu Torfaen (POD) yn cefnogi busnesau

 Test and Trace Office Picture

Ers yr haf diwethaf, mae Tîm Profi Olrhain a Diogelu (POD) Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen wedi bod yn gweithio'n galed, yn cysylltu â miloedd o achosion a'u cysylltiadau, gan dorri cadwyni trosglwyddo Covid i ddarparu ail biler hynod effeithiol Llywodraeth Cymru o ymateb Cymru i bandemig Covid a chwarae eu rhan i gadw lefelau'r haint dan reolaeth yn  Nhorfaen a Chymru yn gyffredinol.

Mae'r gwasanaeth, a adeiladwyd yn gyfan gwbl o'r dechrau, wrth i'r achosion gynyddu ac wrth i'r pandemig waethygu y llynedd, yn rhan o bartneriaeth arloesol rhwng pum awdurdod lleol Gwent a Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, gydag arbenigedd gweithwyr proffesiynol Iechyd yr Amgylchedd ac Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gefn iddo. Mae wedi bod yn llwyddiant ‘Tîm Cymru’ mewn gwirionedd diolch i dimau lleol a chenedlaethol yn gweithio law yn llaw i gyflawni cyfradd llwyddiant o 98% o bobl a gafodd eu holrhain fel achosion positif o COVID-19 a gadarnhawyd ledled Gwent.

Mae'r tîm yn gweithio'n rhannol o bell ac o swyddfa ac mae'n gyfuniad o staff presennol y cyngor a gafodd eu secondio o'u rolau ar draws y sefydliad ac unigolion lleol a gafodd eu recriwtio i lenwi'r nifer o rolau newydd a gafodd eu creu, wrth i'r tîm ehangu i ddelio â'r nifer cynyddol o achosion, gan gynnwys 'Tîm Gorfodi Covid' newydd sbon, a grëwyd ochr yn ochr â POD i ddarparu cefnogaeth 'ar lawr gwlad' i'r tîm ac i fusnesau lleol ledled y fwrdeistref.

Yn ddiweddar, mae'r tîm wedi cefnogi'r Tîm Diogelu'r Cyhoedd ehangach, wrth gyflwyno astudiaeth helaeth o adeiladau bwyd, gan gysylltu â phob adeilad bwyd ar draws y fwrdeistref, fel rhan o'r paratoadau i ailagor y diwydiant.

Yn ogystal, mae cyfres o sesiynau gwybodaeth wedi’u cyflwyno i ystod o fusnesau yn yr ardal, mewn partneriaeth â Thîm Economi a Mentergarwch y cyngor, yn rhedeg ochr yn ochr â rhaglen ailagor y Llywodraeth, fesul sector, wrth i reolau Covid gael eu llacio. Bwriad y sesiynau hyn yw darparu gwybodaeth am swyddogaethau gweithrediad POD, sut y gall busnesau weithio gyda POD i gadw eu staff a'u cwsmeriaid yn ddiogel a pha wersi y gellir eu dysgu o'r achosion a'r clystyrau o achosion a fu yn Nhorfaen dros y misoedd diwethaf.

Meddai Jason Austin, un o arweinyddion POD yn Nhorfaen:

“Rwy’n falch iawn o’r hyn y mae’r tîm wedi’i gyflawni dros yr ychydig fisoedd diwethaf. Mae wedi bod yn brofiad dysgu llwyr i bob un ohonom ac yn her enfawr, i greu ymgyrch a thîm o’r dechrau, gyda system TG newydd sbon ac i gadw ar flaen y cynnydd enfawr yn nifer yr achosion. Mae bod mewn sefyllfa o fod yn un o'r timau POD sy'n perfformio orau yng Nghymru, yn dyst i ymdrech ac ymroddiad pob aelod o'r tîm. ”

Bydd POD yn parhau o leiaf tan fis Medi, gan fod Llywodraeth Cymru wedi rhyddhau cyllid i barhau â'r gwaith tan yr Hydref. Mae'r tîm bob amser yn hapus i helpu a byddent yn croesawu cyswllt gan unrhyw fusnes sydd ag ymholiadau neu gwestiynau, ac mae’n annog cwmnïau i gysylltu trwy unrhyw un o'r dulliau isod.

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw ymholiadau, gwestiynau neu os oes angen ein cymorth arnoch gyda mater sy’n ymwneud â Covid. Gallwch gysylltu â ni ar:

TrackandTrace@torfaen.gov.uk

01633 648173

CovidEnforcement@torfaen.gov.uk

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 24th Mai 2021