Hysbysiad Preifatrwydd

Economi a Mentergarwch Torfaen : Gwasanaethau Gwefan a Chymorth Busnes

Rheolwr data - Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, d/o Y Swyddfeydd Dinesig, Pont-y-pŵl, NP4 6YB

Swyddog Rheoli Gwybodaeth a Diogelu Data - Susan  Bullock - Ffon: 01633 647467 - E-bost: dpa@torfaen.gov.uk

Mae'r Hysbysiad hwn yn nodi sut y bydd data personol y mae Adran Economi a Mentergarwch Torfaen yn ei gasglu oddi wrthych neu sut y bydd yr wybodaeth y byddwch yn ei rhoi i ni yn cael ei phrosesu, ei defnyddio a'i datgelu gennym.

Cyfeirir at y gwasanaethau a ddarperir gan Economi a Mentergarwch Torfaen sy'n rhan o Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen fel ‘gwasanaethau’ yn yr Hysbysiad hwn ac maent yn cynnwys, ond heb eu cyfyngu i:

 • Cymorth busnes, arweiniad, cyngor a chyfeirio (gan gynnwys cychwyn busnes)
 • Clwb Busnes
 • Cyfeiriadur Busnes Torfaen
 • Cymorth o ran buddsoddi fewnol
 • Cynnyrch ariannol
 • Cyfeiriadur Eiddo Masnachol
 • Digwyddiadau busnes

Rydym yn casglu a phrosesu data personol sy’n gysylltiedig â:

 • Chyflogeion, cysylltiadau a’r rheini sy’n berchen ar/neu mewn  busnesau a sefydliadau ledled y sector preifat, cyhoeddus, y trydydd sector a’r sectorau gwirfoddol
 • Unigolion sy’n ystyried sefydlu busnes

Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i fod yn dryloyw ynghylch sut y mae'n casglu ac yn defnyddio data personol ac o ran bodloni'r rheoliadau diogelu data.

Caiff yr holl wybodaeth ei thrin yn unol â'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR)

Pa ddata personol ydym yn ei gasglu

Gall gwybodaeth bersonol fod yn unrhyw beth sy'n enwi ac sy'n gysylltiedig ag unrhyw berson byw. Gall hyn gynnwys gwybodaeth a all, pan gaiff ei roi ynghyd â gwybodaeth arall, arwain at adnabod person.

P’un a ydych yn darparu gwasanaethau a / neu’n cael mynediad atynt, mae Economi a Mentergarwch Torfaen yn casglu a phrosesu data personol cyfyngedig. Mae'r data personol y gallwn ei gasglu yn cynnwys:

 • Enw
 • Cyfeiriad
 • Rhifau ffôn
 • Cyfeiriadau e-bost

Nid ydym yn casglu unrhyw gategorïau arbennig o ddata personol ee data sensitif

Data busnes

Rydym hefyd yn casglu gwybodaeth am eich busnes neu'ch darpar fusnes newydd er mwyn i ni gynllunio, darparu a gwerthuso gwasanaethau gwell, yn ogystal â dadansoddi a phroffilio'r busnesau yr ydym yn eu cefnogi. Bydd unrhyw ddata busnes sy'n sensitif yn fasnachol a ddarperir inni wrth i ni gyflenwi'n gwasanaethau yn cael ei drin yn gyfrinachol. 

Pan fyddwn yn casglu data personol

Rydym yn casglu data personol amdanoch pan fyddwch yn:

 • Cysylltu â ni ynghylch ein gwasanaethau ee dros y ffôn, ar y wefan, yn ysgrifenedig, ar gyfryngau cymdeithasol, yn bersonol adeg digwyddiadau ac arddangosfeydd, mewn cyfarfodydd 1 - 1.
 • Cofrestru ar/ar gyfer a/neu brynu,  a /neu gytuno i dderbyn neu ddefnyddio’n gwasanaethau 
 • Caniatáu i ni gyfathrebu â chi ynghylch deunydd marchnata a gwybodaeth
 • Cymryd rhan yn wirfoddol mewn ymchwil ac arolygon

Sut yr ydym yn casglu data personol

Rydym yn casglu data personol trwy ddulliau ar lein ac all-lein

Pam yr ydym yn prosesu data personol

Mae Economi a Mentergarwch Torfaen wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth proffesiynol ar eich cyfer a datblygu gwelliannau i'n gwasanaethau yn y dyfodol. Mae'r data personol rydych chi'n ei roi i ni yn ein galluogi i gyflawni ein rhwymedigaethau i chi a'ch busnes / sefydliad neu unrhyw ddarpar fusnes newydd, a hynny mewn modd effeithiol.

Rydym hefyd yn prosesu eich data personol pan fyddwch yn rhoi caniatâd penodol, gwirfoddol i dderbyn unrhyw ohebiaeth sy'n gysylltiedig â busnes gennym. Pan fyddwch yn cyfathrebu gyda ni, byddwn bob amser yn rhoi cyfle i chi eithrio. Gallwch hefyd anfon e-bost atom ar unrhyw adeg ar info@southwalesbusiness.co.uk neu ffoniwch ni ar 01633 648644 i roi'r gorau i dderbyn unrhyw ohebiaeth. Sylwch efallai na fydd newidiadau yn effeithiol ar unwaith. Byddwn yn ymdrechu i gydymffurfio â'ch cais cyn gynted ag y bo'n rhesymol  i ni wneud hynny.

Diogelu eich gwybodaeth

Mae'r cyngor yn cymryd diogelu eich data o ddifri, ac rydym yn cydymffurfio â pholisïau mewnol i sicrhau na chaiff eich data personol ei golli yn ddamweiniol, ei ddinistrio, ei gamddefnyddio na'i ddatgelu. 

Datgelu

Mae’r wybodaeth bersonol yr ydych yn ei datgelu yn cael ei phrosesu yn y Deyrnas Unedig.

Nid ydym yn gwerthu eich gwybodaeth i sefydliadau eraill.

Nid fyddwn yn rhannu eich data gyda darparwyr gwasanaethau Gyda darparwyr gwasanaeth a chyflenwyr a gomisiynwyd gan y Cyngor yn unig y byddwn yn rhannu eich data, a hynny er mwyn darparu gwasanaeth ar ein rhan.

Efallai y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth bersonol gydag adrannau eraill y cyngor sy'n gweithio gydag Economi a Mentergarwch Torfaen i gynnig a darparu gwasanaethau cymorth perthnasol sy'n ymwneud â busnes. O ran taliadau, bydd rhaid gwneud hynny, os yn berthnasol, trwy'r gwasanaeth Gwneud Taliad ar wefan cyngor Torfaen. 

Er mwyn gwella ein gwasanaethau, efallai y byddwn yn rhannu gwybodaeth ddienw, ymchwil a dadansoddiadau gyda sefydliadau eraill sy'n berthnasol.

 Ni fyddwn yn datgelu eich data personol i drydydd parti oni bai bod gofyn i ni wneud hynny yn ôl y gyfraith yn y DU.

Am ba gyfnod mae’r Cyngor yn cadw data?

Bydd y Cyngor yn cadw eich data personol am y cyfnod sydd ei angen a hynny’n unig, a bydd yn dilyn safonau’r sefydliad a’r Awdurdod Lleol yn y maes hwn.

Cwcis a Google

Mae gwybodaeth am y rhain ar y wefan i'w gweld yma ar wefan Economi a Mentergarwch Torfaen

Cwcis 

Google Analytics 

Cysylltiadau ac adnoddau ar wefan Economi a Mentergarwch Torfaen

Rydym yn darparu dolenni i nifer o wefannau eraill. Darperir y dolenni hyn er gwybodaeth yn unig. Rydym hefyd yn cysylltu â gwefannau cyfryngau cymdeithasol, gan gynnwys YouTube, Facebook a Twitter.

Nid yw’r safleoedd hyn a’u cynnwys o fewn ein rheolaeth ac nid yw’r Hysbysiad Preifatrwydd hwn yn eu cwmpasu.

Eich Hawliau

Mae'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) yn rhoi hawliau penodol i unigolion mewn perthynas â data personol a gedwir amdanynt. Rydym yn cydymffurfio â pholisïau CBST yn hyn o beth. Os hoffech chi ymarfer yr hawliau hyn, cysylltwch â:

Kevin Davies, Rheolwr Systemau TGCh Diogelu'r Cyhoedd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen:   
Ffon: 01633 647280
E-bost: kevin.Davies@Torfaen.Gov.uk

Ymhle gallaf gael cyngor?

I gael cyngor annibynnol am faterion diogelu data, preifatrwydd a rhannu data, gallwch gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) yn:

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth – Cymru
2ail Lawr, Tŷ Churchill
Ffordd Churchill
Caerdydd
CF10 2HH

Rhif ffôn: 029 2067 8400
Ffacs: 029 2067 8399
E-bost: wales@ico.org.uk

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg ar 029 2067 8400.

Newidiadau i’r Hysbysiad Preifatrwydd

Cedwir yr hawl gan Gyngor Torfaen i ddiweddaru'r Hysbysiad Preifatrwydd hwn a gwneud newidiadau iddo.