Financial Support for Business (COVID-19)

Bydd y dudalen yma’n cael ei diweddaru’n rheolaidd gyda’r wybodaeth ddiweddaraf ar y gefnogaeth sydd ar gael i fusnesau sy’n cael eu heffeithio gan y Coronafeirws. 

Cliciwch yma i weld rhestr wirio ar gyfer y gefnogaeth ariannol sydd ar gael i fusnesau

Mae Llywodraeth y DU wedi cyflwyno pecyn o fesurau i amddiffyn busnesau yn ystod y cyfnod yma o ymyrraeth a achosir gan COVID-19. Gallai busnesau yng Nghymru elwa o’r cynlluniau canlynol trwy Lywodraeth y DU:

 1. Cefnogaeth i fusnesau trwy Gynllun Benthyciadau Ymyrraeth Busnes trwy’r Coronafeirws 
 2. Cefnogaeth i fusnesau dalu treth
 3. Cefnogaeth i BBChau sy’n gorfod talu tâl salwch i’w staff
 4. Amddiffyniad pellach i fusnesau gyda gwaharddiad ar droi allan o denantiaeth i denantiaid masnachol sy’n methu taliadau rhent

Bydd taliadau i fusnesau trwy ohirio taliadau Treth ar Werth (TAW) am 3 mis. Os ydych chi’n hunangyflogedig, bydd taliadau Treth Incwm sydd i’w talu yng Ngorffennaf 2020 o dan y system hunanasesiad yn cael eu gohirio tan Ionawr 2021.

Llywodraeth Cymru: Cronfa Cadernid Economaidd (o hanner dydd 27ain Ebrill mae hon wedi ei rhewi)

Yn ei wythnos gyntaf derbyniodd ail gam y Gronfa Cadernid Economaidd bron 9,000 o geisiadau am gymorth. Oherwydd maint y galw, cynyddodd Llywodraeth Cymru y cyllid ar gyfer y cam hwn i £300 miliwn. 

Mae'r gronfa bellach yn cael ei rhewi yn dilyn y nifer fawr o geisiadau i roi cyfle i Lywodraeth Cymru ystyried pa gymorth pellach sydd ei angen ar fusnesau, elusennau a mentrau cymdeithasol.

Mae’r gronfa yn darparu cymorth ariannol ychwanegol yn ystod y pandemig coronafeirws a bydd o gymorth i fynd i’r afael â bylchau nad ydynt yn cael eu llenwi gan y cynlluniau a gyhoeddwyd eisoes Lywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru a Banc Datblygu Cymru 

 • Gallai microfusnesau, gan gynnwys busnesau newydd, sy’n cyflogi hyd at naw o weithwyr fod yn gymwys i gael cymorth gwerth hyd at £10,000. Mae hyn yn cynnwys unig fasnachwyr sy’n cyflogi staff.
 • Gallai busnesau bach a chanolig sy’n cyflogi rhwng 10 a 249 o weithwyr fod yn gymwys i gael grantiau o hyd at £100,000
 • Bydd cyllid ar gael hefyd i gefnogi busnesau mawr sy’n cyflogi dros 249 o weithwyr. Ystyrir pob cais yn unigol, fesul achos, er mwyn ystyried y mannau mwyaf effeithiol i ddefnyddio cyllid i gyd-fynd â ffynonellau cymorth eraill.

Cynllun Cadw Swyddi yn sgil y Coronafeirws 

O dan y Cynllun Cadw Swyddi yn sgil y Coronafeirws, bydd holl gyflogwyr y DU yn gallu cael mynediad at gymorth i barhau i dalu rhan o gyflog eu gweithwyr ar gyfer y gweithwyr hynny a fyddai fel arall wedi cael eu diswyddo. Mae pob busnes yn y DU yn gymwys.

Cyhoeddodd Canghellor y DU Rishi Sunak  fanylion ar ddydd Gwener 29ain Mai sut bydd y Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws (CJRS) yn parhau i gefnogi swyddi a busnesau tan fis Hydref 2020.

Crynodeb o’r prif bwyntiau:

 • Mehefin a Gorffennaf: Bydd y llywodraeth yn talu 80% o gyflogau gyda chap o £2,500 ynghyd â chyfraniadau Yswiriant Gwladol cyflogwyr (ER NICS) a chyfraniadau pensiwn. Nid oes angen i gyflogwyr dalu unrhyw beth.
 • O’r 1af Gorffennaf 2020, gall busnesau ddod a gweithwyr a oedd ar ffyrlo yn ôl rhan-amser. Fis yn gynharach na’r hyn a gyhoeddwyd yn wreiddiol, mae hyn yn golygu y gall cwmnïau gytuno trefniadau gwaith e.e. oriau, patrymau shifft gyda gweithwyr a byddant yn gyfrifol am dalu cyflog gweithwyr pan fyddant yn y gwaith.
 • Bydd ceisiadau o fis Gorffennaf ymlaen yn cael eu cyfyngu i gyflogwyr sy’n defnyddio’r cynllun ar hyn o bryd ac wedi rhoi gweithwyr ar ffyrlo eisoes. Bydd y cynllun yn cau i ymgeiswyr newydd ar 30 Mehefin, gyda’r ffyrlos tair wythnos olaf cyn y pwynt hwnnw yn cychwyn ar 10 Mehefin.
 • O fis Awst 2020, bydd lefel y grant gan y llywodraeth a ddarperir dan y cynllun cadw swyddi yn cael ei dapro yn raddol i adlewyrchu’r ffaith bod pobl yn dychwelyd i’r gwaith. Gofynnir i gyflogwyr gyfrannu cyfran gymharol fechan, a bydd unigolion yn parhau i dderbyn 80% o’u cyflog pan na allant weithio.
 • Awst: Bydd y llywodraeth yn talu 80% o gyflogau hyd at gap o £2,500. Bydd cyflogwyr yn talu ER NIC a chyfraniadau pensiwn
 • Medi: Bydd y llywodraeth yn talu 70% o gyflogau hyd at gap o £2,187.50. Bydd cyflogwyr yn talu ER NIC a chyfraniadau pensiwn a 10% o gyflogau i wneud cyfanswm o 80% hyd at gap o £2,500.
 • O fis Hydref: Bydd y llywodraeth yn talu 60% o gyflogau hyd at gap o £1,875. Bydd cyflogwyr yn talu ER NIC a chyfraniadau pensiwn ac 20% o gyflogau i wneud cyfanswm o 80% hyd at gap o £2,500.

 Mae manylion pellach i’w gweld yn GOV.UK gan gynnwys  Dalen Ffeithiau

Edrychwch i weld os gallwch hawlio cyflogau eich gweithwyr drwy’r Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws yma

 Mae’r system hawlio nawr ar agor, o’r 20fed Ebrill 2020

Banc Datblygu Cymru 

Mae Llywodraeth Cymru a Banc Datblygu Cymru wedi cyhoeddi Cynllun Benthyciadau Busnes Cymru Covid-19, sy’n werth £100m, i gefnogi busnesau y mae’r achosion o Covid-19 yn effeithio arnynt. Bydd y Cynllun ar gael gan Fanc Datblygu Cymru am gyfnod cyfyngedig. Y bwriad yw darparu cymorth i fusnesau sy’n cael anawsterau llif arian o ganlyniad i’r pandemig. Mwy o wybodaeth yma

Cymorth ar gyfer yr Hunangyflogedig

Cyhoeddodd canghellor y DU Rishi Sunak ar ddydd Gwener 29ain Mai 2020 y bydd y Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig yn y DU (SEISS) yn cael ei ymestyn – gyda’r sawl sy’n gymwys yn gallu gwneud ail gais a grant terfynol ym mis Awst 2020. 

Pwyntiau allweddol:

 • Gall unigolion barhau i wneud cais am y grant SEISS cyntaf hyd at 13 Gorffennaf. Dan y grant cyntaf, gall unigolion cymwys hawlio grant trethadwy sydd werth 80% o’u helw masnachu misol ar gyfartaledd, i gael ei dalu mewn un rhandaliad ar gyfer gwerth tri mis o elw, a gyda chap o £7,500 i gyd. Mae’r arian yn cael ei dalu i’w cyfrif banc o fewn chwe diwrnod gwaith o wneud cais, ar gyfer y sawl sy’n gymwys.
 • Bydd ceisiadau ar gyfer yr ail grant yn agor ym mis Awst. Bydd unigolion yn gallu hawlio ail grant trethadwy sydd werth 70% o’u helw masnachu misol ar gyfartaledd, i’w dalu mewn un rhandaliad ar gyfer gwerth tri mis o elw misol, a gyda chap o £6,570 i gyd.
 • Mae’r meini prawf yr un fath ar gyfer y ddau grant, a bydd angen i unigolion gadarnhau bod eu busnes wedi ei effeithio’n andwyol gan y coronafeirws. Nid oes angen i unigolyn fod wedi hawlio’r grant cyntaf i dderbyn yr ail grant: er enghraifft, efallai eu bod ond wedi eu heffeithio’n andwyol gan COVID-19 yn y cyfnod diweddarach hwn.

Mae unigolion hunangyflogedig, gan gynnwys aelodau o bartneriaethau, yn gymwys os:

 • ydynt wedi cyflwyno eu Hunanasesiad Treth Incwm ar gyfer y flwyddyn drethi 2018-19;
 • wedi parhau i fasnachu yn 2019-20 ac yn bwriadu parhau i fasnachu yn 2020-21;
 • yn rhedeg busnes sydd wedi ei effeithio’n andwyol gan COVID-19;
 • oes ganddynt elw masnachu hunangyflogedig ar gyfartaledd o ddim mwy na £50,000 a sydd o leiaf yn gyfartal i’w hincwm anfasnachol.

 Mae cyfarwyddyd pellach ar yr ail grant i gael ei gyhoeddi ar ddydd Gwener 12 Mehefin.

 Mae gwybodaeth bellach gan GOV.UK i’w gweld  yma, gan gynnwys Dalen Ffeithiau.

Grantiau

Mae Llywodraeth Cymru newydd gyhoeddi y byddan nhw’n cefnogi busnesau gyda grant o £10,000 neu £25,000 gan ddibynnu ar werth ardrethol eu busnes.  Mae’r siart llif yn rhoi gwybodaeth ar a yw busnes â hawl i grant neu beidio.  Nodwch os gwelwch yn dda fod y grant yma’n berthnasol dim ond os ydych chi mewn eiddo busnes ardrethol yr ydych chi’n gyfrifol am drethi mewn perthynas ag e.

Cofrestrwch am Grant Ardrethi Busnes (COVID-19)

Mae hyn yn cael ei weinyddu trwy system trethi busnes Awdurdodau Lleol.  Rydym yn gofyn i chi gwblhau’r ffurflen yn y ddolen isod i’n galluogi i gasglu pob cais ynghyd ac ystyried a allwn ni roi’r grant.

https://www.torfaen.gov.uk/en/Forms/Request/BusinessRatesGrant-Covid19.aspx

Yn yr argyfwng economaidd digyffelyb yma, bydd Cyngor Torfaen yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws i fusnesau trwy’r dudalen Cefnogaeth i Fusnes yma.  Bydd yn cael ei diweddaru’n rheolaidd.

Ardrethi Annomestig: Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch yng Nghymru 2020-21: Llywodraeth Cymru

 Yn yr argyfwng economaidd digyffelyb yma, bydd Cyngor Torfaen yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws i fusnesau trwy’r dudalen Cefnogaeth i Fusnes yma.  Bydd yn cael ei diweddaru’n rheolaidd.

Gallwch hefyd danysgrifio am ddim i dderbyn negeseuon e-bostTanysgrifiwch

Gallwch hefyd fynd i wefan cyngor Torfaen i gael gwybodaeth ychwanegol ac ar gyfer busnesau a’r economi