Financial Support for Business (COVID-19)

Bydd y dudalen yma’n cael ei diweddaru’n rheolaidd gyda’r wybodaeth ddiweddaraf ar y gefnogaeth sydd ar gael i fusnesau sy’n cael eu heffeithio gan y Coronafeirws. 

Cliciwch yma i weld rhestr wirio ar gyfer y gefnogaeth ariannol sydd ar gael i fusnesau

Mae Llywodraeth y DU wedi cyflwyno pecyn o fesurau i amddiffyn busnesau yn ystod y cyfnod yma o ymyrraeth a achosir gan COVID-19. Gallai busnesau yng Nghymru elwa o’r cynlluniau canlynol trwy Lywodraeth y DU:

  1. Cefnogaeth i fusnesau trwy Gynllun Benthyciadau Ymyrraeth Busnes trwy’r Coronafeirws 
  2. Cefnogaeth i fusnesau dalu treth
  3. Cefnogaeth i BBChau sy’n gorfod talu tâl salwch i’w staff
  4. Amddiffyniad pellach i fusnesau gyda gwaharddiad ar droi allan o denantiaeth i denantiaid masnachol sy’n methu taliadau rhent

Bydd taliadau i fusnesau trwy ohirio taliadau Treth ar Werth (TAW) am 3 mis. Os ydych chi’n hunangyflogedig, bydd taliadau Treth Incwm sydd i’w talu yng Ngorffennaf 2020 o dan y system hunanasesiad yn cael eu gohirio tan Ionawr 2021.

Cynllun Cadw Swyddi yn sgil y Coronafeirws 

O dan y Cynllun Cadw Swyddi yn sgil y Coronafeirws, bydd holl gyflogwyr y DU yn gallu cael mynediad at gymorth i barhau i dalu rhan o gyflog eu gweithwyr ar gyfer y gweithwyr hynny a fyddai fel arall wedi cael eu diswyddo. Mae pob busnes yn y DU yn gymwys.Mwy o wybodaeth yma

Banc Datblygu Cymru 

Mae Llywodraeth Cymru a Banc Datblygu Cymru wedi cyhoeddi Cynllun Benthyciadau Busnes Cymru Covid-19, sy’n werth £100m, i gefnogi busnesau y mae’r achosion o Covid-19 yn effeithio arnynt. Bydd y Cynllun ar gael gan Fanc Datblygu Cymru am gyfnod cyfyngedig. Y bwriad yw darparu cymorth i fusnesau sy’n cael anawsterau llif arian o ganlyniad i’r pandemig. Mwy o wybodaeth yma

Cymorth ar gyfer yr Hunangyflogedig         

                 

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi pecyn cymorth i’r bobl Hunangyflogedig sydd wedi’u heffeithio gan y Coronafeirws er mwyn roi’r un lefel o gymorth â gweithwyr eraill iddynt.

Mae’r Cynllun Cymorth Incwm newydd i’r Hunangyflogedig yn golygu bydd y rheini sy’n gymwys yn derbyn grant arian parod sydd werth 80% o’u helw masnachu misol cyfartalog dros y tair blynedd diwethaf. Mae hyn yn berthnasol i 95% o bobl sy’n derbyn y rhan fwyaf o’u cyflog drwy hunangyflogaeth.

Bydd unigolion yn gwneud cais uniongyrchol am y grant trethadwy i CThEM gan ddefnyddio ffurflen syml ar-lein. Bydd yr arian yn cael ei dalu’n uniongyrchol i’w cyfrifon banc.

Bydd y cynllun yn agored i’r rheini oedd ag elw masnachu llai na £50,000 yn 2018-19, neu’r rheini oedd ag elw masnachu cyfartalog llai na £50,000 o 2016-17, 2017-18 a 2018-19. Mwy o wybodaeth yma

Grantiau

Mae Llywodraeth Cymru newydd gyhoeddi y byddan nhw’n cefnogi busnesau gyda grant o £10,000 neu £25,000 gan ddibynnu ar werth ardrethol eu busnes.  Mae’r siart llif yn rhoi gwybodaeth ar a yw busnes â hawl i grant neu beidio.  Nodwch os gwelwch yn dda fod y grant yma’n berthnasol dim ond os ydych chi mewn eiddo busnes ardrethol yr ydych chi’n gyfrifol am drethi mewn perthynas ag e.

Cofrestrwch am Grant Ardrethi Busnes (COVID-19)

Mae hyn yn cael ei weinyddu trwy system trethi busnes Awdurdodau Lleol.  Rydym yn gofyn i chi gwblhau’r ffurflen yn y ddolen isod i’n galluogi i gasglu pob cais ynghyd ac ystyried a allwn ni roi’r grant.

https://www.torfaen.gov.uk/en/Forms/Request/BusinessRatesGrant-Covid19.aspx

Yn yr argyfwng economaidd digyffelyb yma, bydd Cyngor Torfaen yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws i fusnesau trwy’r dudalen Cefnogaeth i Fusnes yma.  Bydd yn cael ei diweddaru’n rheolaidd.

Ardrethi Annomestig: Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch yng Nghymru 2020-21: Llywodraeth Cymru

 Yn yr argyfwng economaidd digyffelyb yma, bydd Cyngor Torfaen yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws i fusnesau trwy’r dudalen Cefnogaeth i Fusnes yma.  Bydd yn cael ei diweddaru’n rheolaidd.

Gallwch hefyd danysgrifio am ddim i dderbyn negeseuon e-bost. Tanysgrifiwch