Arolwg Marchnad Fwyd

  • Cyfeiriad
  • Sut ydych chi’n gwerthu eich cynnyrch ar hyn o bryd? (ticiwch bopeth sy’n berthnasol)
  • A fyddai gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan mewn marchnad fwyd wythnosol ym marchnad dan do Pont-y-pŵl?
  • A fyddech yn barod i fod yn rhan o grŵp i drafod canfyddiadau’r farchnad beilot?
  • Os nad oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan mewn marchnad fwyd wythnosol ym Marchnad Dan do Pont-y-pŵl, a fyddech cystal â dweud pam (Ticiwch y rheini sy’n berthnasol)
  • A ydych yn aelod o brosiect Blas ar Dorfaen?
  • Gadewch i ni wybod ychydig am eich cwmni
  • Diolch am eich adborth. Mae Cyngor Torfaen wedi cofrestru dan y Ddeddf Diogelu Data. Bydd y wybodaeth yr ydych yn ei rhoi yn cael ei storio ar system ffeilio'r Cyngor a bydd yn cael ei defnyddio yn unol â Chofrestr Diogelu Data'r Cyngor. Gall gwybodaeth a ddarperir gennych gael ei defnyddio ar gyfer dadansoddi mewnol, ymchwil a marchnata. Efallai y byddwn yn cysylltu â chi i roi gwybod i chi am gynnyrch a gwasanaethau a ddarperir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen ac unrhyw 3ydd parti arall sy'n briodol. Nid ydym yn gwerthu na'n trosglwyddo ein cronfa ddata i unrhyw 3ydd parti, ac eithrio i'r rhai sy'n ymwneud â'r gwaith o gyflawni ymgyrchoedd marchnata neu ymchwil priodol. Llenwch yr wybodaeth ganlynol.