Parth Mewnfuddsoddi

 

Mae Torfaen yn gyfarwydd iawn â menter, arloesi ac arallgyfeirio, ac felly yn sicrhau ei fod mewn cysylltiad â’r newid hinsawdd economaidd sydd ohoni. Mae’n berffaith ar gyfer unrhyw fusnes sy'n chwilio i fuddsoddi neu adleoli yma a dod yn rhan o'r amgylchedd deinamig, ac eto cryf. Pan fyddwch wedi penderfynu mai Torfaen yw’r cartref naturiol ar gyfer eich busnes, nid yn unig y byddwn yno i'ch helpu i symud i'r ardal, ond fe welwch ein bod yn gallu darparu cefnogaeth a chymorth cynhwysfawr i sicrhau bod eich busnes yn parhau i ffynnu a llwyddo. Am ragor o wybodaeth ewch i’r Parth Twf Busnes.

Roedd unwaith wrth galon y Chwyldro Diwydiannol, ac yn y cyfnod modern mae Torfaen wedi datblygu ei heconomi. Mae sectorau fel gweithgynhyrchu, adeiladu, y diwydiant gwasanaeth, cyllid a busnes, dosbarthu, cyfathrebu a thrafnidiaeth i gyd wedi chwarae eu rhan. Mae Torfaen yn parhau ei daith i fod yn economi amrywiol, cryf a mentrus drwy groesawu a chefnogi twf busnesau arloesol a rhai sy’n seiliedig ar wybodaeth . Yn ogystal, mae enw da’r ardal fel cyrchfan i ymwelwyr yn cyfrannu at y sector dwristiaeth a lletygarwch sy'n ehangu. Mae Torfaen yn anelu i fod yn gartref i gwm digidol Cymru, a thrwy hynny yn rhoi'r ardal yn rheng flaen sgiliau 21ain ganrif a datblygiad seilwaith. Mae'r sectorau gwyrdd ac ynni hefyd yn feysydd a dargedir ar gyfer twf.

Gyda dros 1 miliwn o bobl yn byw yn agos ac o fewn pellter cymudo i'r fwrdeistref, ynghyd â'r prifysgolion yn yr ardal sydd ag enw da iawn, bydd cwmnïau sy’n buddsoddi yn Nhorfaen yn cael mynediad at garfan ddoniau gwych.

Mae lleoliad Torfaen yn Ne Ddwyrain Cymru yn ei gwneud yn hawdd i fusnesau weithredu ar lwyfan genedlaethol a byd-eang. Mae’r cysylltiadau ffyrdd, rheilffyrdd ac awyr ardderchog yn dod â gweddill y DU ac Ewrop i garreg eich drws, tra bod ein seilwaith digidol yn sicrhau bod y gymuned fusnes byd-eang dim ond clic i ffwrdd.

Mae’r dewis rhagorol o eiddo busnes sydd ar gael yn yr ardal yn sicrhau y byddwch yn dod o hyd i leoliad addas, cost-effeithiol ar gyfer eich busnes - y canlyniad? Effaith gadarnhaol ar eich llinell isaf!

I fusnesau sydd am sicrhau bod eu staff yn mwynhau ansawdd bywyd ardderchog, mae Torfaen yn cynnig cymysgedd bywiog o fywyd tref, pentref a chefn gwlad – gyda’r holl fanteision sy’n dod â phob un ohonynt a gwerth gwych am arian. Bydd eich staff hefyd yn gallu dewis byw mewn ardaloedd cyfagos megis Casnewydd, Sir Fynwy – neu yn unrhyw ran arall o'r gornel hon o Gymru sydd â chymysgedd gyfoethog o drefluniau, parciau cenedlaethol, cefn gwlad a hyd yn oed arfordir.

Mae ein gwefan yn rhoi blas o'r hyn y gallwch gael yn Nhorfaen fel ardal i leoli eich busnes - ond y ffordd orau i ddarganfod mwy am bam y dylech fod yma yw cysylltu â ni - byddwn yn hapus i drafod pethau gyda chi a dangos sut y mae'n opsiwn sy’n rhy dda i’w wrthod!

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Gaynor Wakeling, Rheolwr Datblygu Busnes a Marchnadoedd:

Ffôn: 01633 648371/Symudol: 07980682307
E-bost: gaynor.wakeling@torfaen.gov.uk

 

Delegates at meeting
Man reading