Financial Support for Business (COVID-19)

Bydd y dudalen yma’n cael ei diweddaru’n rheolaidd gyda’r wybodaeth ddiweddaraf ar y gefnogaeth sydd ar gael i fusnesau sy’n cael eu heffeithio gan y Coronafeirws. 

Cliciwch yma i weld rhestr wirio ar gyfer y gefnogaeth ariannol sydd ar gael i fusnesau

Mae Llywodraeth y DU wedi cyflwyno pecyn o fesurau i amddiffyn busnesau yn ystod y cyfnod yma o ymyrraeth a achosir gan COVID-19. Gallai busnesau yng Nghymru elwa o’r cynlluniau canlynol trwy Lywodraeth y DU:

 1. Cefnogaeth i fusnesau trwy Gynllun Benthyciadau Ymyrraeth Busnes trwy’r Coronafeirws 

 2. Cefnogaeth i fusnesau dalu treth

 3. Cefnogaeth i BBChau sy’n gorfod talu tâl salwch i’w staff

 4. Amddiffyniad pellach i fusnesau gyda gwaharddiad ar droi allan o denantiaeth i denantiaid masnachol sy’n methu taliadau rhent

Bydd taliadau i fusnesau trwy ohirio taliadau Treth ar Werth (TAW) am 3 mis. Os ydych chi’n hunangyflogedig, bydd taliadau Treth Incwm sydd i’w talu yng Ngorffennaf 2020 o dan y system hunanasesiad yn cael eu gohirio tan Ionawr 2021.

Llywodraeth Cymru: Cam 3 y Cronfa Cadernid Economaidd

 • Y GRONFA I FUSNESAU DAN GYFYNGIADAU SYMUD: Ar agor i geisiadau ar 28ain Hydref 2020

Mae hon yn gronfa sy’n darparu cymorth ariannol i fusnesau sy’n wynebu heriau gweithredol ac ariannol a achosir gan y cyfyngiadau symud cenedlaethol a gyhoeddwyd ar gyfer Cymru yn sgil COVID-19.

Diben y gronfa yw cefnogi busnesau gyda chymorth llif arian i’w helpu i oroesi canlyniadau economaidd y cyfyngiadau sydd wedi’u rhoi ar waith.

 Bydd y grant yn agored i geisiadau ar 28 Hydref a bydd yn cau am 5pm ar 20 Tachwedd 2020 neu pan fydd y gronfa wedi'i hymrwymo'n llawn

 Mae’r gronfa’n cynnwys dau grant ar wahân:

 •  Grant Ardrethi Annomestig Cyfyngiadau Symud

 • Grant Dewisol Cyfyngiadau Symud

Mwy o wybodaeth yma 

 •  Gronfa Cadernid Economaidd

Gall busnesau ledled Cymru ddarganfod a allant wneud cais am arian o drydydd cam y Gronfa Cadernid Economaidd  Gronfa Cadernid Economaidd

Bydd y gwiriwr cymhwysedd yn galluogi busnesau i weld a allant gael mynediad i gyfran o £80 miliwn y gronfa a fydd yn cefnogi cwmnïau gyda phrosiectau a all eu helpu i drosglwyddo i economi'r dyfodol.

O'r swm hwn, bydd £20 miliwn wedi'i glustnodi i gefnogi busnesau twristiaeth a lletygarwch sy'n wynebu heriau penodol a ninnau ar drothwy'r gaeaf.

Bydd gwerth £80 miliwn o grantiau datblygu busnes yn agored i ficro fusnesau, busnesau bach a chanolig a busnesau mawr.

 • Bydd micro fusnesau (sy'n cyflogi rhwng 1 a 9 o bobl) yn gallu gwneud cais am hyd at £10,000 ar yr amod eu bod yn darparu buddsoddiad cyfatebol eu hunain o 10 y cant o leiaf

 • Bydd BBaChau (sy'n cyflogi rhwng 10 a 249 o bobl) yn gallu gwneud cais am hyd at £150,000 ar yr amod eu bod yn darparu buddsoddiad cyfatebol eu hunain o 10% o leiaf ar gyfer busnesau bach (1-49 o staff) ac 20% o leiaf ar gyfer busnesau canolig (50-249)

 • Bydd busnesau mawr (sy'n cyflogi 250+ o bobl) yn gallu gwneud cais am hyd at £200,000 ar yr amod eu bod yn darparu buddsoddiad cyfatebol eu hunain o 50% o leiaf

Gallwch wneud cais i’r gronfa grantiau o 26 Hydref 2020 am pedwar wythnos.

Cynllun Cadw Swyddi yn sgil y Coronafeirws 

30 Tachwedd 2020 yw’r diwrnod olaf i chi allu gwneud cais am y cyfnodau sy’n dod i ben ar neu cyn 31 Hydref 2020. Ar ôl y dyddiad hwn, ni fyddwch yn gallu cyflwyno unrhyw geisiadau pellach nac ychwanegu at geisiadau presennol.

O dan y Cynllun Cadw Swyddi yn sgil y Coronafeirws, bydd holl gyflogwyr y DU yn gallu cael mynediad at gymorth i barhau i dalu rhan o gyflog eu gweithwyr ar gyfer y gweithwyr hynny a fyddai fel arall wedi cael eu diswyddo. Mae pob busnes yn y DU yn gymwys.

Cyhoeddodd Canghellor y DU Rishi Sunak  fanylion ar ddydd Gwener 29ain Mai sut bydd y Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws (CJRS) yn parhau i gefnogi swyddi a busnesau tan fis Hydref 2020.

Crynodeb o’r prif bwyntiau:

 • Mehefin a Gorffennaf: Bydd y llywodraeth yn talu 80% o gyflogau gyda chap o £2,500 ynghyd â chyfraniadau Yswiriant Gwladol cyflogwyr (ER NICS) a chyfraniadau pensiwn. Nid oes angen i gyflogwyr dalu unrhyw beth.

 • O’r 1af Gorffennaf 2020, gall busnesau ddod a gweithwyr a oedd ar ffyrlo yn ôl rhan-amser. Fis yn gynharach na’r hyn a gyhoeddwyd yn wreiddiol, mae hyn yn golygu y gall cwmnïau gytuno trefniadau gwaith e.e. oriau, patrymau shifft gyda gweithwyr a byddant yn gyfrifol am dalu cyflog gweithwyr pan fyddant yn y gwaith.

 • Bydd ceisiadau o fis Gorffennaf ymlaen yn cael eu cyfyngu i gyflogwyr sy’n defnyddio’r cynllun ar hyn o bryd ac wedi rhoi gweithwyr ar ffyrlo eisoes. Bydd y cynllun yn cau i ymgeiswyr newydd ar 30 Mehefin, gyda’r ffyrlos tair wythnos olaf cyn y pwynt hwnnw yn cychwyn ar 10 Mehefin.

 • O fis Awst 2020, bydd lefel y grant gan y llywodraeth a ddarperir dan y cynllun cadw swyddi yn cael ei dapro yn raddol i adlewyrchu’r ffaith bod pobl yn dychwelyd i’r gwaith. Gofynnir i gyflogwyr gyfrannu cyfran gymharol fechan, a bydd unigolion yn parhau i dderbyn 80% o’u cyflog pan na allant weithio.

 • Awst: Bydd y llywodraeth yn talu 80% o gyflogau hyd at gap o £2,500. Bydd cyflogwyr yn talu ER NIC a chyfraniadau pensiwn

 • Medi: Bydd y llywodraeth yn talu 70% o gyflogau hyd at gap o £2,187.50. Bydd cyflogwyr yn talu ER NIC a chyfraniadau pensiwn a 10% o gyflogau i wneud cyfanswm o 80% hyd at gap o £2,500.

 • O fis Hydref: Bydd y llywodraeth yn talu 60% o gyflogau hyd at gap o £1,875. Bydd cyflogwyr yn talu ER NIC a chyfraniadau pensiwn ac 20% o gyflogau i wneud cyfanswm o 80% hyd at gap o £2,500.

 Mae manylion pellach i’w gweld yn GOV.UK gan gynnwys  Dalen Ffeithiau

Edrychwch i weld os gallwch hawlio cyflogau eich gweithwyr drwy’r Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws yma

 Mae’r system hawlio nawr ar agor, o’r 20fed Ebrill 2020

Y Cynllun Cefnogi Swyddi

Bydd y Cynllun Cefnogi Swyddi newydd yn cael ei gyflwyno o 1 Tachwedd 2020 i ddiogelu swyddi lle mae busnesau yn wynebu llai o alw dros fisoedd y gaeaf yn sgil coronafeirws (COVID-19).

O dan y cynllun, a fydd yn para chwe mis, bydd Llywodraeth y DU yn cyfrannu at gyflogau gweithwyr sy’n gweithio llai na’u horiau arferol yn sgil gostyngiad yn y galw.

Byddwch yn parhau i dalu cyflogau am yr oriau y mae eich staff yn eu gweithio. Am yr oriau nad ydyn nhw’n gweithio, byddwch chi a Llywodraeth y DU yn talu traean o’u cyflogau arferol (trothwy o £697.92 y mis). Bydd angen i chi dalu’ch cyfran o’r cyflog ar gyfer yr oriau nad ydynt yn gweithio a’r holl gyfraniadau Yswiriant Gwladol a chyfraniadau pensiwn statudol, o’ch cronfeydd eich hun. Mae hyn yn golygu y bydd gweithwyr yn derbyn o leiaf ddwy ran o dair o’u cyflog arferol ar gyfer yr oriau nad ydynt yn gweithio.

I fod yn gymwys, mae’n rhaid i weithwyr:

 • fod yn gofrestredig ar eich cyflogres PAYE ar neu cyn 23 Medi 2020, mae hyn yn golygu bod yn rhaid i hysbysiad Gwybodaeth Amser Real o daliad fod wedi’i wneud mewn perthynas â’r gweithiwr dan sylw i CThEM ar neu cyn 23 Medi 2020.

 • weithio o leiaf 33% o’u horiau arferol, bydd Llywodraeth y DU yn ystyried a ddylid cynyddu’r trothwy isafswm oriau hwn ar ôl tri mis cyntaf y cynllun.

Bydd y Cynllun Cefnogi Swyddi ar gael i gyflogwyr ledled y DU hyd yn oed os nad ydych chi wedi gwneud cais yn y gorffennol o dan Gynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws sy’n dod i ben ar 31 Hydref 2020.

Am ragor o wybodaeth, ewch i daflen ffeithiau Cynllun Cefnogi Swyddi GOV.UK.

Banc Datblygu Cymru 

Mae Llywodraeth Cymru a Banc Datblygu Cymru wedi cyhoeddi Cynllun Benthyciadau Busnes Cymru Covid-19, sy’n werth £100m, i gefnogi busnesau y mae’r achosion o Covid-19 yn effeithio arnynt. Bydd y Cynllun ar gael gan Fanc Datblygu Cymru am gyfnod cyfyngedig. Y bwriad yw darparu cymorth i fusnesau sy’n cael anawsterau llif arian o ganlyniad i’r pandemig. Mwy o wybodaeth yma

Cymorth ar gyfer yr Hunangyflogedig (ail gyfnod cynllun SEISS ar agor 17eg Awst 2020)

Mae’r grant yn cael ei ymestyn o 1 Tachwedd 2020. Edrychwch yma i weld a ydych chi’n gymwys a faint allwch ei gael. Mae canllawiau ar gael ar sut bydd CThEM yn cyfrifo’ch elw masnachu a’ch incwm di-fasnach os ydych chi’n hunangyflogedig neu’n aelod o bartneriaeth ac wedi’ch effeithio’n andwyol gan y coronafeirws.

Mae fideo ar sut i hawlio’r ail grant cam wrth gam ar gael yma

Cyhoeddodd canghellor y DU Rishi Sunak ar ddydd Gwener 29ain Mai 2020 y bydd y Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig yn y DU (SEISS) yn cael ei ymestyn – gyda’r sawl sy’n gymwys yn gallu gwneud ail gais a grant terfynol ym mis Awst 2020. 

Pwyntiau allweddol:

 • Gall unigolion barhau i wneud cais am y grant SEISS cyntaf hyd at 13 Gorffennaf. Dan y grant cyntaf, gall unigolion cymwys hawlio grant trethadwy sydd werth 80% o’u helw masnachu misol ar gyfartaledd, i gael ei dalu mewn un rhandaliad ar gyfer gwerth tri mis o elw, a gyda chap o £7,500 i gyd. Mae’r arian yn cael ei dalu i’w cyfrif banc o fewn chwe diwrnod gwaith o wneud cais, ar gyfer y sawl sy’n gymwys.

 • Bydd ceisiadau ar gyfer yr ail grant yn agor ym mis Awst. Bydd unigolion yn gallu hawlio ail grant trethadwy sydd werth 70% o’u helw masnachu misol ar gyfartaledd, i’w dalu mewn un rhandaliad ar gyfer gwerth tri mis o elw misol, a gyda chap o £6,570 i gyd.

 • Mae’r meini prawf yr un fath ar gyfer y ddau grant, a bydd angen i unigolion gadarnhau bod eu busnes wedi ei effeithio’n andwyol gan y coronafeirws. Nid oes angen i unigolyn fod wedi hawlio’r grant cyntaf i dderbyn yr ail grant: er enghraifft, efallai eu bod ond wedi eu heffeithio’n andwyol gan COVID-19 yn y cyfnod diweddarach hwn.

Meini prawf cymhwyster

Mae unigolion hunangyflogedig, gan gynnwys aelodau o bartneriaethau, yn gymwys os:

 • ydynt wedi cyflwyno eu Hunanasesiad Treth Incwm ar gyfer y flwyddyn drethi 2018-19;

 • wedi parhau i fasnachu yn 2019-20 ac yn bwriadu parhau i fasnachu yn 2020-21;

 • yn rhedeg busnes sydd wedi ei effeithio’n andwyol gan COVID-19;

 • oes ganddynt elw masnachu hunangyflogedig ar gyfartaledd o ddim mwy na £50,000 a sydd o leiaf yn gyfartal i’w hincwm anfasnachol.

Mae gwybodaeth bellach gan GOV.UK i’w gweld  yma

Grantiau

 Cronfa Adferiad Diwylliannol Cymru: Cymorth i Weithwyr Llawrydd: 

Mae'r gronfa grant ar gyfer gweithwyr llawrydd yn cael ei hatal dros dro ar gyfer ceisiadau. Bydd Cam 2 y gronfa ar gyfer pob cais ym mhob Awdurdod Lleol yn agor ar Ddydd Llun 19 Hydref am 10yb. Roedd y Grant Gweithiwr Llawrydd yn wastad wedi'i gynllunio i gael ei ddarparu dros 2 gam er mwyn caniatáu i'r gweithwyr llawrydd hynny a oedd angen mwy o amser wneud cais i allu gwneud hynny. Bydd hyd yr amser y mae cam 2 ar agor yn dibynnu ar nifer y ceisiadau a dderbynnir gan bob Awdurdod Lleol.

Mae'r cyllid hwn yn benodol ar gyfer is-sectorau a rolau sydd wedi'u gorfodi i roi'r gorau i weithio a / neu wynebu anhawster ailgychwyn oherwydd effaith cyfyngiadau Covid-19. Defnyddiwch y Gwiriwr Cymhwysedd i adolygu'r meini prawf cyn iddo ailagor ar Ddydd Llun 19 Hydref am 10yb.

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio'r Grant i Weithwyr Llawrydd i helpu gweithwyr proffesiynol llawrydd i ymdopi â chanlyniadau economaidd y coronafeirws (COVID-19). Gall y gronfa hon roi taliadau untro o £2,500 i helpu gweithwyr llawrydd yn y sectorau diwylliannol a chreadigol sy’n wynebu heriau ariannol yn y cyfnod rhwng Ebrill 2020 a Mawrth 2021 o ganlyniad i'r argyfwng COVID-19.  Nid ydych yn gymwys ar gyfer y grant hwn:  

•  Os ydych wedi derbyn cyllid yn ddiweddar gan y Grant Cychwyn a lansiwyd ym Mehefin 2020 i helpu busnesau newydd i ymdopi â chanlyniadau'r coronafeirws (COVID-19)

•   Os ydych yn weithiwr llawrydd yn y sector chwaraeon

•    Os nad ydych yn gweithio yn un o'r sectorau a nodwyd gan y gwiriwr cymhwysedd:

 • Y Celfyddydau;

 • Diwydiannau Creadigol;

 • Digwyddiadau'r Celfyddydau a Threftadaeth;

 • Diwylliant a Threftadaeth.

 Mae'r cyllid hwn yn benodol ar gyfer yr is-sectorau creadigol a diwylliannol a'r rheini y bu rhaid iddynt roi'r gorau i weithio a/neu sy'n cael trafferth ailddechrau oherwydd effaith cyfyngiadau COVID-19.  Ni ddylai'r rheini sydd wedi llwyddo i barhau ar lefelau o weithgarwch sy'n agos at lefelau blaenorol (penseiri, dylunwyr graffig, dylunwyr gemau ac ati), gyda chymorth neu hebddo, wneud cais.

 Gall unigolion wneud cais am y grant trwy fynd at Wiriwr Cymhwysedd y Gronfa Adferiad Diwylliannol ar wefan Busnes Cymru. Mae’r Gwiriwr Cymhwysedd ar gael trwy’r ddolen hon Gwiriwr Cymhwysedd Busnes Cymru    

Wrth gyflwyno eich cais, cofiwch atodi'r holl ddogfennau tystiolaeth sydd eu hangen, gan gynnwys tystiolaeth adnabod, tystiolaeth o'ch cyfeiriad a chyfriflen banc. Mae rhagor o fanylion yn y canllawiau.

Grant Busnesau Newydd Torfaen - Nawr wedi eu dyrannu’n llawn (Ar Gau)

Grant yw hwn i ddarparu cymorth ariannol i fusnesau sydd newydd eu creu sy'n wynebu heriau gweithredol ac ariannol o ganlyniad i'r argyfwng COVID-19.

Diben y grant yw cefnogi busnesau newydd gyda chymorth llif arian ar unwaith i'w helpu i oroesi canlyniadau economaidd COVID-19. Mae'r grant yn ceisio ategu mesurau eraill i gefnogi busnesau, mentrau cymdeithasol a sefydliadau elusennol yng Nghymru mewn ymateb i COVID-19.

Mae'r meini prawf cymhwysedd ar gyfer y grant fel a ganlyn:

 • Wedi dechrau masnachu rhwng 1 Ebrill 2019 ac 1 Mawrth 2020

 • Trosiant blynyddol / rhagweladwy yn debygol o fod yn llai na £50,000 

 • Heb fod yn derbyn Cymorth Incwm i'r Hunangyflogedig, y Grant Ardrethi Annomestig, y Gronfa Cadernid Economaidd 

 • Rhaid i fusnesau fod yn gweithredu yng Nghymru

Rhaid i fusnesau gael un neu fwy o'r canlynol

 • Cyfeirnod Unigryw y Trethdalwr CThEM

 • Rhif Cofrestru TAW neu dystysgrif eithrio TAW

 • Gohebiaeth ysgrifenedig yn cadarnhau ei fod wedi cofrestru gyda CThEM

Wedi profi gostyngiad o fwy na 50% mewn trosiant o ganlyniad i'r achosion o COVID-19 rhwng Ebrill a Mehefin 2020 Rhaid i fusnesau sy'n cael cymorth geisio cynnal swyddi am 12 mis

I gael rhagor o wybodaeth am y grant hwn, darllenwch Ganllawiau'r Grant Cychwyn Busnes

Mae’r Gwiriwr Cymhwystra ar gyfer y grant i’w weld yma

Mae Hysbysiad Preifatrwydd Economi a Mentergarwch Torfaen i’w weld ar waelod y dudalen hon

Grant Ardrethi Busnes

Ceisiadau wedi cau am 5pm 30ain Mehefin 2020

Yn yr argyfwng economaidd digyffelyb yma, bydd Cyngor Torfaen yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws i fusnesau trwy’r dudalen Cefnogaeth i Fusnes yma.  Bydd yn cael ei diweddaru’n rheolaidd.

Gallwch hefyd danysgrifio am ddim i dderbyn negeseuon e-bostTanysgrifiwch

Gallwch hefyd fynd i wefan cyngor Torfaen i gael gwybodaeth ychwanegol ac ar gyfer busnesau a’r economi