Financial Support for Business (COVID-19)

Bydd y dudalen yma’n cael ei diweddaru’n rheolaidd gyda’r wybodaeth ddiweddaraf ar y gefnogaeth sydd ar gael i fusnesau sy’n cael eu heffeithio gan y Coronafeirws. 

Llywodraeth Cymru:

Cam 3 y Cronfa Cadernid Economaidd

Y GRONFA I FUSNESAU DAN GYFYNGIADAU: WEDI CAU 

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio'r Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau i gefnogi busnesau (yn bennaf yn y sectorau lletygarwch, twristiaeth, hamdden a'r sector manwerthu nad ydynt yn hanfodol) gyda chymorth llif arian ac i'w helpu i oroesi canlyniadau economaidd y cyfyngiadau ychwanegol a roddwyd ar waith i reoli lledaeniad Covid-19 gan ddechrau ddydd Gwener 4 Rhagfyr 2020

Mae’r gronfa yn cynnwys dau grant ar wahân.

  • Grant Cyfradd Annomestig y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau: Wedi cau 31 Mawrth 2021

  • Grant y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau (Dewisol): Cam 2 yn cau am hanner dydd, 24ain Mawrth 2021

 

Cronfa Adferiad Ddiwylliannol: Ceisiadau nawr ar agor hyd at 20fed Ebrill 2021

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi hyd at £30 miliwn i gefnogi sector diwylliant amrywiol Cymru drwy'r pandemig sy’n parhau.

Darparodd y Gronfa Adferiad Diwylliannol, a lansiwyd yr haf diwethaf, £63.3 miliwn yn 2020 i 2021 i gefnogi theatrau, lleoliadau cerddoriaeth, safleoedd treftadaeth, digwyddiadau, amgueddfeydd, llyfrgelloedd, orielau, sinemâu annibynnol a gweithwyr llawrydd.

Caiff y gronfa ei darparu ar y cyd gan Lywodraeth Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru ac awdurdodau lleol.

I ddarllen y cyhoeddiad yn llawn, ewch i Llyw.Cymru.

Bydd ail gam y Gronfa Adferiad Diwylliannol yn agor ar gyfer ceisiadau o'r wythnos sy'n dechrau ar 6 Ebrill ac yn cau ar 20 Ebrill. Bydd amseriad y Gronfa ar gyfer gweithwyr llawrydd yn cael ei gyhoeddi ar wahân.

Bydd y cyllid ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2021 a 30 Medi 2021.

Bydd y gwiriwr cymhwystra ar gael ar-lein am 12pm dydd Mercher, 24 Mawrth 2021.

 

Banc Datblygu Cymru 

Ewch i’r wefan i gael gwybod rhagor am yr opsiynau ariannu sydd ar gael i fusnesau yng Nghymru 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cefnogaeth Ariannol Llywodraeth y DU:

Cynllun Cadw Swyddi drwy Gyfnod y Coronafeirws: Mawrth 2021

Mae’r Cynllun Cadw Swyddi drwy Gyfnod y Coronafeirws wedi cael ei ymestyn hyd ddiwedd Medi 2021.

Bydd Llywodraeth y DU yn parhau i dalu 80% o gyflogau arferol cyflogeion am yr oriau nad ydyn nhw’n gweithio, hyd at uchafswm o £2,500 y mis, hyd ddiwedd Mehefin 2021.

Yn ystod mis Gorffennaf, bydd grantiau’r Cynllun Cadw Swyddi yn talu am 70% o gyflogau arferol cyflogeion am yr oriau nad ydyn nhw’n gweithio, hyd at uchafswm o £2,187.50. Ym mis Awst a mis Medi, bydd y swm hwn yn lleihau i 60% o gyflogau arferol cyflogeion hyd at uchafswm o £1,875.

Yn ystod y cyfnod hwn, bydd angen i chi barhau i dalu o leiaf 80% o gyflogau arferol eich gweithwyr sydd ar ffyrlo am yr oriau nad ydyn nhw’n gweithio, hyd at uchafswm o £2,500 y mis. Ar gyfer y cyfnod rhwng mis Gorffennaf a mis Medi, mae hyn yn golygu y bydd angen i chi dalu’r gwahaniaeth rhwng y swm hwn a’r grantiau sy’n dod o’r Cynllun Cadw Swyddi. Gallwch dalu gweddill y cyflogau uwchben 80% os dymunwch, ond nid yw hyn yn ofynnol.

Rhaid i chi barhau i dalu cyfraniadau Yswiriant Gwladol y Cyflogwr cysylltiedig a chyfraniadau pensiwn ar gyflog ffyrlo â chymhorthdal o’ch cronfeydd eich hun. 

Rhaid cyflwyno ceisiadau i hawlio erbyn 11.59pm 14 diwrnod calendr ar ôl y mis rydych chi'n gwneud cais amdano. Os yw'r amser hwn yn disgyn ar benwythnos neu ŵyl banc yna dylid eu cyflwyno ar y diwrnod gwaith nesaf

Hawlio am ffyrlo ynRhaid hawlio erbyn
Tachwedd 2020 14 Rhagfyr 2020
Rhagfyr 2020 14 Ionawr 2021
Ionawr 2021 15  Chwefror 2021
Chwefror 2021 15 Mawrth 2021
Mawrth 2021 14 Ebrill  2021
Ebrill 2021 14 Mai 2021
Mai 2021 14  Mehefin 2021
Mehefin 2021 14 Gorffennaf 2021
Gorffennaf 2021 16 Awst 2021
Awst 2021 14 Medi 2021
Medi 2021 14 Hydref 2021

(Ffyhonnell: GOV.UK)

Cymhwystra ar gyfer y Cynllun Cadw Swyddi drwy Gyfnod y Coronafeirws o fis Mai ymlaen 

Ar gyfer cyfnodau o 1 Mai 2021 ymlaen, byddwch yn gallu hawlio ar gyfer cyflogeion cymwys a oedd yn gyflogedig gennych ac ar eich cyflogres Talu Wrth Ennill ar 2 Mawrth 2021. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi fod wedi cyflwyno Gwybodaeth Amser Real Talu Wrth Ennill i CThEM rhwng 20 Mawrth 2020 a 2 Mawrth 2021, yn rhoi gwybod i CThEM am enillion y cyflogai hwnnw.

Does dim angen i chi a’ch cyflogeion fod wedi manteision ar y cynllun o’r blaen i hawlio, cyn belled â’ch bod yn bodloni’r meini prawf cymhwystra.

Am ragor o wybodaeth, ewch i GOV.UK.

  

Cynllun Cymorthdal Incwm Hunangyflogaeth: 

4ydd grant (Chwefror - Ebrill 2021)

Yn y Gyllideb ym mis Mawrth 2021 cadarnhawyd y bydd pedwerydd grant SEISS yn cael ei osod ar 80% o gyfartaledd elw masnachu 3 mis, wedi’i dalu allan mewn un rhandaliad, wedi’i gapio ar £7,500. Bydd y pedwerydd grant yn ystyried ffurflenni treth 2019 i 2020 a bydd yn agored i'r rhai a ddaeth yn hunangyflogedig yn y flwyddyn dreth 2019 i 2020. Mae gweddill y meini prawf cymhwysedd yn aros yr un fath.Dysgwch mwy am ·        Bwy all hawlio·        Yr hyn y mae’r 4ydd grant yn ei gynnwys·        Sut i hawlio·        Cymorth pellach (yn cynnwys 5ed grant) Pedwerydd grant Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth - GOV.UK (www.gov.uk)

 

 Cefnogaeth Ariannol Bellach

Mae Llywodraeth y DU wedi cyflwyno pecyn o fesurau i amddiffyn busnesau yn ystod y cyfnod yma o ymyrraeth a achosir gan COVID-19. Gallai busnesau yng Nghymru elwa o’r cynlluniau canlynol trwy Lywodraeth y DU:

  1. Cefnogaeth i fusnesau trwy Gynllun Benthyciadau Ymyrraeth Busnes trwy’r Coronafeirws 

  2. Cefnogaeth i fusnesau dalu treth

  3. Cefnogaeth i BBChau sy’n gorfod talu tâl salwch i’w staff

  4. Amddiffyniad pellach i fusnesau gyda gwaharddiad ar droi allan o denantiaeth i denantiaid masnachol sy’n methu taliadau rhent

 https://www.gov.uk/government/collections/financial-support-for-businesses-during-coronavirus-covid-19#support-for-businesses-paying-tax

 Yn yr argyfwng economaidd digyffelyb yma, bydd Cyngor Torfaen yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws i fusnesau trwy’r dudalen Cefnogaeth i Fusnes yma.  Bydd yn cael ei diweddaru’n rheolaidd.

Gallwch hefyd danysgrifio am ddim i dderbyn negeseuon e-bostTanysgrifiwch

Gallwch hefyd fynd i wefan cyngor Torfaen i gael gwybodaeth ychwanegol ac ar gyfer busnesau a’r economi

 

Updated Ebrill 7 2021