Financial Support for Business (COVID-19)

Bydd y dudalen yma’n cael ei diweddaru’n rheolaidd gyda’r wybodaeth ddiweddaraf ar y gefnogaeth sydd ar gael i fusnesau sy’n cael eu heffeithio gan y Coronafeirws. 

Cliciwch yma i weld rhestr wirio ar gyfer y gefnogaeth ariannol sydd ar gael i fusnesau

Mae Llywodraeth y DU wedi cyflwyno pecyn o fesurau i amddiffyn busnesau yn ystod y cyfnod yma o ymyrraeth a achosir gan COVID-19. Gallai busnesau yng Nghymru elwa o’r cynlluniau canlynol trwy Lywodraeth y DU:

 1. Cefnogaeth i fusnesau trwy Gynllun Benthyciadau Ymyrraeth Busnes trwy’r Coronafeirws 
 2. Cefnogaeth i fusnesau dalu treth
 3. Cefnogaeth i BBChau sy’n gorfod talu tâl salwch i’w staff
 4. Amddiffyniad pellach i fusnesau gyda gwaharddiad ar droi allan o denantiaeth i denantiaid masnachol sy’n methu taliadau rhent

Bydd taliadau i fusnesau trwy ohirio taliadau Treth ar Werth (TAW) am 3 mis. Os ydych chi’n hunangyflogedig, bydd taliadau Treth Incwm sydd i’w talu yng Ngorffennaf 2020 o dan y system hunanasesiad yn cael eu gohirio tan Ionawr 2021.

Llywodraeth Cymru: Cronfa Cadernid Economaidd

Cam 2 Cronfa Cadernid Economaidd yn cau am 5yp ddydd Gwener 10 Gorffennaf 2020

Cynllun Cadw Swyddi yn sgil y Coronafeirws 

O dan y Cynllun Cadw Swyddi yn sgil y Coronafeirws, bydd holl gyflogwyr y DU yn gallu cael mynediad at gymorth i barhau i dalu rhan o gyflog eu gweithwyr ar gyfer y gweithwyr hynny a fyddai fel arall wedi cael eu diswyddo. Mae pob busnes yn y DU yn gymwys.

Cyhoeddodd Canghellor y DU Rishi Sunak  fanylion ar ddydd Gwener 29ain Mai sut bydd y Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws (CJRS) yn parhau i gefnogi swyddi a busnesau tan fis Hydref 2020.

Crynodeb o’r prif bwyntiau:

 • Mehefin a Gorffennaf: Bydd y llywodraeth yn talu 80% o gyflogau gyda chap o £2,500 ynghyd â chyfraniadau Yswiriant Gwladol cyflogwyr (ER NICS) a chyfraniadau pensiwn. Nid oes angen i gyflogwyr dalu unrhyw beth.
 • O’r 1af Gorffennaf 2020, gall busnesau ddod a gweithwyr a oedd ar ffyrlo yn ôl rhan-amser. Fis yn gynharach na’r hyn a gyhoeddwyd yn wreiddiol, mae hyn yn golygu y gall cwmnïau gytuno trefniadau gwaith e.e. oriau, patrymau shifft gyda gweithwyr a byddant yn gyfrifol am dalu cyflog gweithwyr pan fyddant yn y gwaith.
 • Bydd ceisiadau o fis Gorffennaf ymlaen yn cael eu cyfyngu i gyflogwyr sy’n defnyddio’r cynllun ar hyn o bryd ac wedi rhoi gweithwyr ar ffyrlo eisoes. Bydd y cynllun yn cau i ymgeiswyr newydd ar 30 Mehefin, gyda’r ffyrlos tair wythnos olaf cyn y pwynt hwnnw yn cychwyn ar 10 Mehefin.
 • O fis Awst 2020, bydd lefel y grant gan y llywodraeth a ddarperir dan y cynllun cadw swyddi yn cael ei dapro yn raddol i adlewyrchu’r ffaith bod pobl yn dychwelyd i’r gwaith. Gofynnir i gyflogwyr gyfrannu cyfran gymharol fechan, a bydd unigolion yn parhau i dderbyn 80% o’u cyflog pan na allant weithio.
 • Awst: Bydd y llywodraeth yn talu 80% o gyflogau hyd at gap o £2,500. Bydd cyflogwyr yn talu ER NIC a chyfraniadau pensiwn
 • Medi: Bydd y llywodraeth yn talu 70% o gyflogau hyd at gap o £2,187.50. Bydd cyflogwyr yn talu ER NIC a chyfraniadau pensiwn a 10% o gyflogau i wneud cyfanswm o 80% hyd at gap o £2,500.
 • O fis Hydref: Bydd y llywodraeth yn talu 60% o gyflogau hyd at gap o £1,875. Bydd cyflogwyr yn talu ER NIC a chyfraniadau pensiwn ac 20% o gyflogau i wneud cyfanswm o 80% hyd at gap o £2,500.

 Mae manylion pellach i’w gweld yn GOV.UK gan gynnwys  Dalen Ffeithiau

Edrychwch i weld os gallwch hawlio cyflogau eich gweithwyr drwy’r Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws yma

 Mae’r system hawlio nawr ar agor, o’r 20fed Ebrill 2020

Banc Datblygu Cymru 

Mae Llywodraeth Cymru a Banc Datblygu Cymru wedi cyhoeddi Cynllun Benthyciadau Busnes Cymru Covid-19, sy’n werth £100m, i gefnogi busnesau y mae’r achosion o Covid-19 yn effeithio arnynt. Bydd y Cynllun ar gael gan Fanc Datblygu Cymru am gyfnod cyfyngedig. Y bwriad yw darparu cymorth i fusnesau sy’n cael anawsterau llif arian o ganlyniad i’r pandemig. Mwy o wybodaeth yma

Cymorth ar gyfer yr Hunangyflogedig

Cyhoeddodd canghellor y DU Rishi Sunak ar ddydd Gwener 29ain Mai 2020 y bydd y Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig yn y DU (SEISS) yn cael ei ymestyn – gyda’r sawl sy’n gymwys yn gallu gwneud ail gais a grant terfynol ym mis Awst 2020. 

Pwyntiau allweddol:

 • Gall unigolion barhau i wneud cais am y grant SEISS cyntaf hyd at 13 Gorffennaf. Dan y grant cyntaf, gall unigolion cymwys hawlio grant trethadwy sydd werth 80% o’u helw masnachu misol ar gyfartaledd, i gael ei dalu mewn un rhandaliad ar gyfer gwerth tri mis o elw, a gyda chap o £7,500 i gyd. Mae’r arian yn cael ei dalu i’w cyfrif banc o fewn chwe diwrnod gwaith o wneud cais, ar gyfer y sawl sy’n gymwys.
 • Bydd ceisiadau ar gyfer yr ail grant yn agor ym mis Awst. Bydd unigolion yn gallu hawlio ail grant trethadwy sydd werth 70% o’u helw masnachu misol ar gyfartaledd, i’w dalu mewn un rhandaliad ar gyfer gwerth tri mis o elw misol, a gyda chap o £6,570 i gyd.
 • Mae’r meini prawf yr un fath ar gyfer y ddau grant, a bydd angen i unigolion gadarnhau bod eu busnes wedi ei effeithio’n andwyol gan y coronafeirws. Nid oes angen i unigolyn fod wedi hawlio’r grant cyntaf i dderbyn yr ail grant: er enghraifft, efallai eu bod ond wedi eu heffeithio’n andwyol gan COVID-19 yn y cyfnod diweddarach hwn.

Mae unigolion hunangyflogedig, gan gynnwys aelodau o bartneriaethau, yn gymwys os:

 • ydynt wedi cyflwyno eu Hunanasesiad Treth Incwm ar gyfer y flwyddyn drethi 2018-19;
 • wedi parhau i fasnachu yn 2019-20 ac yn bwriadu parhau i fasnachu yn 2020-21;
 • yn rhedeg busnes sydd wedi ei effeithio’n andwyol gan COVID-19;
 • oes ganddynt elw masnachu hunangyflogedig ar gyfartaledd o ddim mwy na £50,000 a sydd o leiaf yn gyfartal i’w hincwm anfasnachol.

  Mae gwybodaeth bellach gan GOV.UK i’w gweld  yma, gan gynnwys Dalen Ffeithiau.

Grantiau

Grant Busnesau Newydd Torfaen - Nawr wedi eu dyrannu’n llawn (Ar Gau)

Grant yw hwn i ddarparu cymorth ariannol i fusnesau sydd newydd eu creu sy'n wynebu heriau gweithredol ac ariannol o ganlyniad i'r argyfwng COVID-19.

Diben y grant yw cefnogi busnesau newydd gyda chymorth llif arian ar unwaith i'w helpu i oroesi canlyniadau economaidd COVID-19. Mae'r grant yn ceisio ategu mesurau eraill i gefnogi busnesau, mentrau cymdeithasol a sefydliadau elusennol yng Nghymru mewn ymateb i COVID-19.

Mae'r meini prawf cymhwysedd ar gyfer y grant fel a ganlyn:

 • Wedi dechrau masnachu rhwng 1 Ebrill 2019 ac 1 Mawrth 2020
 • Trosiant blynyddol / rhagweladwy yn debygol o fod yn llai na £50,000 
 • Heb fod yn derbyn Cymorth Incwm i'r Hunangyflogedig, y Grant Ardrethi Annomestig, y Gronfa Cadernid Economaidd 
 • Rhaid i fusnesau fod yn gweithredu yng Nghymru

Rhaid i fusnesau gael un neu fwy o'r canlynol

 • Cyfeirnod Unigryw y Trethdalwr CThEM
 • Rhif Cofrestru TAW neu dystysgrif eithrio TAW
 • Gohebiaeth ysgrifenedig yn cadarnhau ei fod wedi cofrestru gyda CThEM

Wedi profi gostyngiad o fwy na 50% mewn trosiant o ganlyniad i'r achosion o COVID-19 rhwng Ebrill a Mehefin 2020 Rhaid i fusnesau sy'n cael cymorth geisio cynnal swyddi am 12 mis

I gael rhagor o wybodaeth am y grant hwn, darllenwch Ganllawiau'r Grant Cychwyn Busnes

Mae’r Gwiriwr Cymhwystra ar gyfer y grant i’w weld yma

Mae Hysbysiad Preifatrwydd Economi a Mentergarwch Torfaen i’w weld ar waelod y dudalen hon

Grant Ardrethi Busnes

Ceisiadau wedi cau am 5pm 30ain Mehefin 2020

 

Yn yr argyfwng economaidd digyffelyb yma, bydd Cyngor Torfaen yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws i fusnesau trwy’r dudalen Cefnogaeth i Fusnes yma.  Bydd yn cael ei diweddaru’n rheolaidd.

Gallwch hefyd danysgrifio am ddim i dderbyn negeseuon e-bostTanysgrifiwch

Gallwch hefyd fynd i wefan cyngor Torfaen i gael gwybodaeth ychwanegol ac ar gyfer busnesau a’r economi