Cefnogaeth

Yma, yng Nghanolfan Arloesi Busnes Springboard ~ Cymru, cewch fynediad at amrediad o gymorth busnes trwy un man cyswllt. Siaradwch â Rheolwr y Ganolfan, a fydd yn gallu esbonio pa gymorth sydd ar gael trwy Lywodraeth Cymru a phartneriaid allweddol, a dangos y ffordd atynt, gan gynnwys:

  • gwerthuso sgiliau unigol, cymorth cyn-dechrau, un-i-un a rhaglen datblygu personol
  • cymorth ymarferol a chyngor i helpu’ch busnes i ddatblygu
  • gweithdai wedi eu targedu i hybu sgiliau penodol yn ôl yr angen
  • adolygiadau busnes un-i-un a chymorth gyda datblygiad strategol

Busnes

Mae Llywodraeth Cymru’n trosglwyddo ei hamrediad o gymorth busnes trwy wasanaeth sy’n llwyr integredig – Busnes Cymru.

Am fwy o wybodaeth am y cymorth y mae Busnes Cymru’n ei ddarparu, rhowch glic ar

https://businesswales.gov.wales/cy

Academaidd

Datblygodd llawer o’r cwmnïau yn Springboard gysylltiadau gweithgar gyda Phrifysgol De Cymru.

Mae’r Brifysgol yn darparu amgylchedd ble gall syniadau egino, datblygu a ffynnu fel rhan o’r economi gwybodaeth. Mae’r bartneriaeth rhwng y Brifysgol a Springboard yn sicrhau ein bod ni’n cysylltu addysg ynghylch mentergarwch gyda phrofiad ymarferol gan y rheiny yn y gweithle, ac mae hyn o fudd i’r genhedlaeth nesaf o entrepreneuriaid.

Mae’r Brifysgol yn cydnabod anghenion sectorau gwahanol a’r cyfleoedd ar gyfer croes-ffrwythlonni creadigol, ac yn meithrin syniadau sy’n torri tir newydd ar lefelau amrywiol eu haeddfedrwydd. Trwy weithio gyda Springboard a mecanweithiau cymorth eraill, fel Rhaglen A4B Cynulliad Cymru, Dynamo a Rhaglen Ddeillio Cymru, rydyn ni’n gwerthuso potensial masnachol y syniadau hyn ac yn eu cael nhw i’r farchnad yn y cyfnod byrraf posib. Gellir cyflawni hyn trwy bartneriaeth unigryw rhwng creadigrwydd cynnwys, arbenigedd dechnolegol a datblygu busnes.

Mae’r Brifysgol yn cydnabod bod crisialu syniadau ar gyfnod cynnar, pan fyddan nhw’n hydrin, a’u cysylltu at y meddyliau busnes iawn, yn bwysig i lwyddiant ein rhanbarth. Mae amseru’r ymyraethau hyn hefyd yn bwysig, oherwydd rydyn ni’n darganfod bod syniadau, o gael eu ffrwyno ar gam digon cynnar, yn aml yn addasu yng nghynnydd datblygiad, i gynhyrchu canlyniadau positif, er weithiau’n annisgwyl.

Gall y Brifysgol dynnu ar arbenigedd ar draws amrywiaeth o bynciau a sectorau – ac mae rhai wedi eu rhestru isod. Am wybodaeth bellach, gweler y Canllawiau i Wasanaethau i Gyflogwyr:

  • Institute of Advanced Broadcasting (tudalen 13 o’r Canllawiau i Wasanaethau)
  • Institute of Digital Learning (tudalen 14 o’r Canllawiau i Wasanaethau)
  • Ysgol Ffilm Ryngwladol Cymru (tudalen 15 o’r Canllawiau i Wasanaethau)
  • Labordy Deallusrwydd Robotig (tudalen 18 o’r Canllawiau i Wasanaethau)

Elfen sy'n bwysig i ddyfodol gallu economi Prydain i gystadlu yw cynyddu gallu entrepreneuraidd myfyrwyr. Mae Prifysgol De Cymru yn chwarae rhan ganolog wrth ddatblygu myfyrwyr a’u harfogi gyda’r sgiliau mentergarwch fel eu bod yn gallu dechrau eu busnesau eu hunain ar ôl graddio neu ddod â gwerth ac egni i’r mudiad sy'n eu cyflogi.

Mae’r Brifysgol wedi helpu cannoedd o egin-entrepreneuriaid sy’n fyfyrwyr i ddatblygu eu syniadau yn fusnesau graddedig trwy weithgareddau amrywiol, heriau a rhaglenni cyllido. Maen nhw’n cydlynu rhaglen o weithgareddau mentergarwch sy’n canolbwyntio ar yr agweddau, sgiliau ac ymddygiad sydd eu hangen i alluogi myfyrwyr i fodloni gofynion busnesau yn yr 21ain ganrif. Mae dau o’u mentrau mentergarwch myfyrwyr yn cynnwys y cyfle i gyflwyno syniad i gael hyd at £1,000 trwy fenter o’r enw Bright Ideas Den (BID) ac i gael mynediad at ofod magu busnesau a mentora trwy’r Parth Syniadau Disglair, i gefnogi dilyniant syniadau yn fusnesau gweithredol. Am fwy o wybodaeth, rhowch glic ar wefan Prifysgol De Cymru.