Cyfleusterau

Mae Canolfan Arloesi Busnes Springboard ~ Cymru yn ddatblygiad tri llawr o ansawdd uchel sydd â lle i 35 gofod magu busnes a chymorth i fusnesau, gyda mynediad diogelwch 24 awr y dydd, 7 niwrnod yr wythnos.

Yn y ganolfan, darperir y gwasanaethau canlynol:

 • Gwres canolog
 • Parcio ar y safle (64 lle yn dibynnu ar argaeledd, gan gynnwys 2 fae parcio i’r anabl)
 • Larwm diogelwch a chamerâu cylch cyfyng
 • Monitro diogelwch tu allan i oriau swyddfa
 • Gwasanaeth derbynfa i ymwelwyr (o ddydd Llun i ddydd Gwener)
 • Trafod post 
 • Cysylltedd band eang - 100Mb
 • Llinellau ffôn a ffôn
 • Ffôn cynadledda
 • Gwasanaeth neges llais
 • Glanhau ardaloedd cymunol
 • Tirlunio a chynnal a chadw’r tir
 • Cawod
 • Tair ystafell gyfarfod

Cynlluniau Llawr

Lawrlwythwch gopi o gynlluniau llawr Springboard

TG a Thelegyfathrebu

Fe fydd y cwmnïau hynny sy’n defnyddio Springboard yn gallu manteisio ar yr amrediad o gyfleusterau TG a thelegyfathrebu sydd gennym. Caiff cwmnïau fynediad at:

 • Geblau strwythuredig ar draws yr adeilad
 • Adeilad gyda chyfleuster di-wifr wedi ei alluogi
 • Lled band uchel gyda chysylltedd gystadleuaeth at y rhyngrwyd
 • Dyraniad IP Cyhoeddus
 • Desg gymorth TG a thîm cymorth TG
 • System VOiP Cisco
 • Rhifau deialu uniongyrchol
 • Cyfleuster galwadau cynadledda

Ystafelloedd Cyfarfod

Un o fanteision bod yn gwmni sy’n gweithio o ganolfan Springboard yw’r amrywiaeth o gyfleusterau rhad ac am ddim sydd gennym. Caiff ein hystafelloedd cyfarfod eu rheoli gan dîm y Dderbynfa ac maen nhw’n ddelfrydol ar gyfer cyfarfodydd y byddwch am eu cynnal, ac ar gael i’w llogi. Mae ganddynt daflunydd, sgrin, fflipsiart/bwrdd gwyn ac uwchdaflunydd (os na fydd rhywun arall wedi eu llogi).

 • Spring 1 – Ar y llawr cyntaf – gall yr ystafell hon gynnig lle i hyd at 14 o bobl ar eu heistedd.
 • Spring 2 – Ar y llawr cyntaf – gall yr ystafell hon gynnig lle i hyd at 12 o bobl ar eu heistedd.
 • Ystafell y Bwrdd – Ar yr ail lawr  – gall yr ystafell hon gynnig lle i hyd at 24 o bobl ar eu heistedd.

Gwasanaethau Derbynfa

Un o fanteision bod yn gwmni sy’n gweithio o ganolfan Springboard yw’r amrywiaeth gynhwysfawr o wasanaethau derbynfa corfforaethol a gynigir. Mae ein tîm yn barod i helpu bob tro ac yn darparu gwasanaeth proffesiynol a chyfeillgar. Fe all cwmnïau sy’n gweithio yma ddefnyddio’r gwasanaethau canlynol:

 • Rheoli ymwelwyr
 • Gwasanaeth trafod post a pharseli
 • Gwasanaeth ffacs
 • Gwasanaeth llungopïo/sganio
 • Rhwymo dogfennau
 • Lamineiddio dogfennau
 • Cydlynu’r gwasanaeth arlwyo
 • Rheoli'r ystafelloedd cyfarfod

Parcio

Mae llefydd parcio ar gael ar y safle i 64 o gerbydau, gan gynnwys 2 fae ar gyfer yr anabl ger y fynedfa.